Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Περί Πνεύματος, Ψυχών και Θανάτου."Οι καββαλισταί παραβάλουσι το πνεύμα προς μίαν ουσίαν ήτις παραμένει εν ροϊκή καταστάσει εν τω θείω κόσμω και υπό την επίδρασιν του υπερουσιακού φωτός, αλλά της οποίας το εξωτερικόν σκληρύνεται ως κηρός εκτιθέμενος εις τον ψυχρόν αέρα, της ψυχράς λογικής και των ορατών μορφών. 

Τα απεσκληρυμμένα ταύτα κελύφη είναι τα αίτια των πλανών και του κακού και τα οποία υπόκεινται εις την βαρύτητα.

Εν τω βιβλίω του Ζοχάρ και εν τω περί των περιπλανήσεων των ψυχών, τα χαμηλά πνεύματα και οι κακοποιοί δαίμονες, ονομάζονται σχεδόν αποκλειστικώς με τον όρον τούτον: κελύφη.         Τα κελύφη του κόσμου των πνευμάτων είναι διαφανή, ενώ του υλικού κόσμου είναι αδιαφανή, τα σώματα των ενσαρκωμένων όντων δεν είναι άλλο από προσωρινά κελύφη και από των οποίων αι ψυχαί οφείλουν να απαλλαγώσι μονίμως. 


Αλλ' εκείναι εκ των ψυχών αι οποίαι υπακούουσιν εις τα ορμάς του σώματός των εν τη γηΐνη ζωή, σχηματίζουσιν εσώτερόν τι σώμα, ήτοι ρευστόν τι κέλυφος, όπερ καταλήγει να καταστή η ειρκτή των και η βάσανος μετά τον θάνατον, τούτον δε μόνον τότε παύει όταν κατορθώσουν να το τήξουν διά της θερμότητος του θείου φωτός, προς το οποίον όμως η βαρύτης των τας παρακωλύει να φθάσωσι μέρχρις αυτού. 

Τέλος όμως φθάνουν κατόπιν απείρων προσπαθειών εκ μέρους αυτών των ιδίων και τη βοηθεία άλλων δικαίων πνευμάτων τα οποία υποβοηθούσι τας ψυχάς εν τη ανόδω των. Διαρκούσης της δοκιμασίας ταύτης, κατακαίκονται αι ψυχαί υπό της δραστικότητος του εντός εγκεκλεισμένου πνεύματος, ως εν πυρίνη καμίνω. Εκείναι των ψυχών αι οποίαι φθάνουσι μέχρι της θερμότητος του θείου φωτός κατακαίουσι τα ταπεινά των υπολείμματα, ως Ηρακλής επί της Οίτης και απαλλάσσονται ούτω των ταλαιπωριών, αλλ' αι περισσότεραι χάνουσι το θάρρος ενώπιον της τελευταίας ταύτης δοκιμασίας, η οποία φαίνεται εις αυτάς ως δεύτερός τις θάνατος, τρομερώτερος του πρώτου και παραμένουσιν ούτω επί μακρόν εν τω Άδη, η παραμονή παρά τω οποίω είναι εκουσία και εις τον οποίον ουδέποτε ρίπτονται ουδέ συγκρατούνται παρά την θέλησίν των."


- Eliphas Levi, Δόγμα της Υψηλής Μαγείας (σελ. 136-137), Εκδόσεις Διμελή.


legeartis93

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα