Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Ιστορικά στοιχεία για τον περιβόητο Σακαφλιά Α΄


Αναζητώντας την ιστορικότητα του θρυλικού Σακαφλιά, του ήρωα του ομώνυμου τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη με το οποίο συνδέθηκαν και έγιναν γνωστά τα Τρίκαλα στο Πανελλήνιο, προέκυψαν διάφορα στοιχεία και αναφορές οι οποίες στηρίζονταν μόνο σε προφορικές διηγήσεις, εικασίες, αντικρουόμενες και αμφιλεγόμενες απόψεις. 

Όλα αυτά αποτέλεσαν την ύλη του βιβλίου μου με τίτλο «Ο θρυλικός Σακαφλιάς» που εκδόθηκε το 2008. Η απάντηση όμως για το ποιος πραγματικά ήταν ο Σακαφλιάς ήρθε μετέπειτα, όταν συνεχίζοντας την έρευνά μου, ανακάλυψα ένα άρθρο στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, της εποχής του 1924, το οποίο αποτελεί κατά τη γνώμη μου το πιο ισχυρό ντοκουμέντο για την απόδειξη της ιστορικότητας του Σακαφλιά.

Ποιός πραγματικά ήταν ο Σακαφλιάς, ποιοί, πότε και γιατί τον σκότωσαν;

Παραθέτω παρακάτω το άρθρο της εφημερίδας ΣΚΡΙΠ της 6-7-1924, όπου στην σελίδα 5 καταγράφεται με λεπτομέρειες ένα φονικό που έγινε στην περιοχή μας: 
«ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΑΙΞΠΗΡΙΚΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΧΩΡΙΟΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΜΕΝΗ ΕΝΩ ΕΚΟΙΜΑΤΟ
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΑΝ ΕΝ ΤΡΙΚΑΛΟΙΣ ΔΙΚΗΝ

{mosimage}
Η Θεσσαλία ολόκληρος προ ολίγων μηνών συνεταράχθει από μίαν τραγωδίαν ομοίαν της οποίας δεν συναντώμεν εις τα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας μας.

Μια οικογένειεα αποτελούμενη από τον πατέρα, την μητέρα και δυο κορίτσια, εκοιμήθησαν το βράδυ δια να μην εξυπνήσουν πλέον. Όταν την πρωίαν η ώρα είχε περάσει και η θύρα της οικίας όπου συνέβη το ζήτημα δεν ήνοιξε, οι κάτοικοι του χωρίου Καλλιφωνίου της Καρδίτσης την διέρρηξαν και εισήλθον. Και είδον...
  1. Τον αρχηγόν της οικογενείας Θωμάν Καβλιάν, φέροντα σφαίραν εις την κεφαλήν και τέσσαρες εως πέντε μαχαιριές εις το στήθος.
  2. Την σύζυγόν του, Μαγδαληνήν, με σφαίραν εις την κεφαλήν και με 4 μαχαιριές εις το στήθος, άλλας εις τους βραχίονας και άλλας εις τας χείρας.
  3. Την θυγατέραν των Βασιλικούλαν, ετών δέκατριών, με σφαίραν εις την κεφαλήν και τέσσαρας μαχαιριές επί του σώματος και άλλων εις τον ομφαλόν. Εκ της πληγής ταύτης, εχέθησαν τα έντερα του θύματος.
  4. Την μικροτέραν κόρην της οικογενείας Χρυσούλαν, δεκαετή μόλις με σφαίραν εις την κεφαλήν. Και τραύματα δια μαχαίρας εις το σώμα και τον ομφαλόν.
Φυσικόν ήτο η θέα τον αιμορφύτων και κρεουργημένων πτωμάτων, το ξεκλήρισμα μιας ολοκλήρου οικογενείας να σκορπίσει την φρίκην εις τους ειρηνικούς κατοίκους του γραφικού χωριού του Θεσσαλικού κάμπου. Και αμέσως μετά την φρίκην, η απορία: Ποιος είχε τόσο μίσος εναντίον του δολοφονηθέντος, και να μην αρκεσθή εις τον φόνον του αλλά να δολοφονήση και την γυναίκα του, αλλά να δολοφονήση και τη γυναίκα του, και τα μικρά του παιδιά;

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΣΠΑΤΑΛΗ
Όλοι οι Καλιφωνίται συνεφώνησαν εις το ότι ο δράστης, της στυγεράς δολοφονίας ήτο κάποιος εικοσιπέντε χρονών, εις τον εκ του χωριού Γουλόπουλος ονόματι. Και επειδή αυτός ήτο στραβολαίμης – το χωρίον ολόκληρον μια φωνή έλεγε: φονιάς είναι ο στραβολαίμης. Αλλ’ αυτός ο στραβολαίμης, ο έχων ψυχήν θηρίου, τι ήτο; Όπως κατετέθη εις την δίκην -η οποία εγένετο προ δεκαημέρου εν Τρικάλλοις- ήτο τύπος σπατάλου και εκβιαστού. Ο εξάδελφος του θύματος Γ. Καβλιάς, κατέθεσε περί του βίου και της πολιτείας του ανδρός, τον οποίον βλέπεται εις την φωτογραφίαν, ληφθείσαν ενώ ούτος ευρίσκετο εις την φυλακήν, τα εξής:
Ο Γουλόπουλος γύριζεν χωρίς να εργάζεται και ένα μήνα προ του εγκλήματος πωλήσας τα καπνά των οικείων εσπατάλησε 10.000 - 11.000 δραχμές εις γλέντια και καφεσαντάν. Έπερνε δανικά και δεν τα έδιδε. Ο φονευθείς τον εδάνεισε πολλάκις συνέτρεχε δε και την οικογένειά του. Επήρε και από τον εξ Αμερικής ελθόντα εξάδελφόν του 1000 δραχμές τας οποίας εσπατάλησεν εις τα καφωδεία. Τας τελευταίας ημέρας προ του εγκλήματος, λόγω των σχέσεών του με το θύμα εγνώριζεν, ότι τούτο είχε 30.000 δραχμάς εκ πωλήσεως καπνού. Και προέβη εις το έγκλημα δια να τας πάρη. Τα της σπατάλου ζωής του Γουλοπούλου, διαπιστούνται και παρ’ άλλων μαρτύρων.
- Αυτός και για χίλιες δραχμές θα σκότωνεν άνθρωπο, κατέθετεν εις μάρτυρας. Και δια του στόματος πάντων των μαρτύρων, παρελαύνει ο βίος του Γουλοπούλου, σπαταλώμενος μαζί με τα χρήματα της οικογενείας του και των φίλων του παρ’ ων εδανείζετο μεταξύ των καφωδείων και των ταβερνείων.

ΚΑΙ Ο ΙΣΑΞΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ
Ο μάρτυς Γαλάνης, χωρικός εκ Καλιφωνίου κατέθεσε τούτο εις το δικαστήριον με την προσθήκην ότι τον φόνον τούτον επληροφορήθη από τον γαμβρόν του Γουλοπούλου άλλοτε, ο οποίος θαυμάζων την εξυπνάδα του ανδρός, έλεγεν ότι τα κατάφερε και δεν ανεκαλύφθη. Αλλά και άλλη μια δολοφονία είχε γίνει εις τα Σαράγια της Θεσσαλίας πέρυσι τη βοηθεία του γαμβρού του τούτου. Πιστός και αφοσιωμένος λέγουν οι μάρτυρες εις τον φονηά. 
- Τόσο πιστός του ήτο ώστε και άνθρωπον, εσκότωνε αν του έλεγεν ο Γουλόπουλος. Ο αδελφός του θύματος, καταθέτει περί αυτού τα εξής: 
- Εις άνθρωπος ήτο αδύνατον να διαπράξη το έγκλημα και συνέπραξεν ασφαλώς ο Τριγώνης με το μαχαίρι.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Κατά την πρόοδον της δίκης αποκαλύπτονται και άλλοι άθλοι του Γουλοπούλου. Άθλοι εγκληματιών δηλαδή. Ελέχθη ότι ο τρομερός εγκληματίας όταν ευρίσκετο εις Αθήνας είχε συνδεθή με μίαν γυναίκα. Φαίνεται ότι ήτο κόρη την είχε αποπλανήση - αυτό δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινισθή. Το βέβαιον είναι ότι η γυναίκα αυτή έπαυσε να είναι πλέον αρεστή εις τον Γουλόπουλον, και απλούστατα την εξέκαμε. 
Αλλά το έγκλημα ημπορούσε να το διαπράξη μόνος ο Γουλόπουλος;
Το ερώτημα αυτό ήλθεν αυθόρμητον. Τα θύματα ήσαν τέσσαρα. 
Πως λοιπόν θα επρόφθασε το έργον του, χωρίς κατά την ώραν του φρικιαστικού εγκλήματος να προδοθή από τας φωνάς των μελοθανάτων οίτινες τυχόν θα εξύπνουν εκ του θορύβου και των πυροβολισμών που ερρίπτοντο μέσα εις το σπίτι;
Αλλά ο Γουλόπουλος ένα μόνον φίλον είχε. Τον Τριγώνην τον βλέπατε και εις χωρικός ευρέθη δολοφονημένος και ο δράστης δεν ανεκαλύφθη. Ο μάρτυς Καβλιάς, αδελφός του Θύματος ερωτώμενος αν θεωρεί ενόχους τον Γουλόπουλον και τον Τριγώνην καταθέτει ότι εθεωρεί ικανούς δια το διαπραχθέν αποτρόπαιον έγκλημα, βεβαιοί δε ότι ήκουσεν ενταύθα ότι αυτοί είναι οι δράσται και της δολοφονίας εις Σαράγι πέρυσι διαπραχθείσης της οποίας δεν συνελήφθησαν οι δράσται.

ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΤΟΥ
Εν τούτοις παρ΄ όλα όσα εξεθέσαμεν ανωτέρω και τα οποία κατετέθησαν κατά την δίκην, οι κατηγορούμενοι, ίσως θα διέφευγον. Αληθές είναι ότι αι σφαίραι, ως έφερον τα θύματα ήσαν πιστολίου Γκολτς. Και ο Γουλόπουλος την προηγουμένην του εγκλήματος απεκαλύφθη ότι είχε πάρει το όπλον του αδελφού του, ομοίου συστήματος. Αλλά βεβαίως μόνος ο Γουλόπουλος, δεν είχε πιστόλιον Γκολτς. Αλλά ο από μηχανής θεός έρχεται να ρίψη άπλετον φως εις την υπόθεσιν. Οι φόνοι των μελών της οικογενείας Καβλιά, διεπράχθησαν την νύκτα της Δευτέρας 3-4 Μαρτίου. Εις τας πέντε το πρωί ο Γουλόπουλος ευρέθη εις την Καρδίτσαν. Προφανώς είχεν αλλάξει τα ρούχα του και ήτο βέβαιος ότι το άλλοθι αρκούντως θα τον εβοήθει, αφ΄ού τόσον πρωί θα εθεάτο εις την πόλιν. Αλλά ελησμόνησε να αλλάξη τα παπούτσια του. Εις το σκότος, εις την κατάστασιν όπου εβρίσκετο μετά το έγκλημα δεν παρετήρησεν ότο ήτο κατασπιλωμένα από αίμα. Και εκάλεσεν ένα υποδηματοκαθαριστήν να τα διορθώση. Αυτός είδε το αίμα και ωμολόγησεν κατόπιν. Ιδού τι κατέθεσε προ του Δικαστηρίου. Ονομάζεται Καραντώνης, το όργανον αυτό της Νεμέσεως, το οποίον εξασκεί το ταπεινόν αλλά έντιμον επάγγελμα του υποδηματοκαθαριστού:
- Το πρωί εις τας 5 ο Γουλόπουλος μ΄εφώναξε έξω από το μεγάλο καφενείο να του γιαλίσω τα παπούτσια και είδα ότι ήσαν γεμάτα αίματα. Αίματα πολλά. Τον Γουλόπουλον τον εγνώριζα. Εφοβήθην να τον ερωτήσω από τι είναι τα αίματα διότι δεν ήτο κανείς άλλος έξω εις το πεζοδρόμιον. Αν ήτο εντός του καφενείου θα εφώναζα χωροφύλακα, διότι μου εκινήθη η περιέργεια με τα αίματα. Ο Γουλόπουλος έφυγεν αμέσως. Την Τετάρτην έμαθα τους φόνους. Εξετάζεται κατ΄αντιπαράστασιν προς τον Γουλόπουλον και επιμένει βεβαιών, ότι τον αναγνωρίζει, ενώ ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν ήτο αυτός ευρισκόμενος, ως λέγει, εις Τρίκαλα.
Ο μάρτυς καταθέτει ότι προ τινών ημερών ο Γουλόπουλος μεταφερόμενος ενταύθα τον ηπείλησε να τον φονεύση μόλις εξίλθη των φυλακών.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ (Στρατ.): Ερωτά τον μάρτυρα τι χαρακτηριστικά έδωκεν εις την ανάκρισιν τι άνθρωπος ήτο εκείνος του οποίου τα παπούτσια ήσαν γεμάτα αίματα;
ΜΑΡΤΥΣ: Είπα είναι κοντός με στραβό το λαιμό.
Όντως τέτοιος είναι ο Γουλόπουλος. Ο Καραντώνης ήτο η αιτία της συλλήψεώς του. Ο Καραντώνης και αιτία της καταδίκης του. Διότι πράγματι ουδείς τον είδε να διαπράττει τους φόνους.

ΠΗΓΗ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα