Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΚΩΔΙΚΑΣ 4 (συνέχεια....)


ΚΩΔΙΞ ΕΝΝΕΑ4.) Η ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ  ΤΟΥ   ΚΩΔΙΚΑ   ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1)

(Είχατε λάβει ΓΝΩΣΙΝ....όταν δια πρώτη φορά σας ανακοίνωσα για την ΕΛΙΞς=111=ΠΑΙΔΕΙΑ, η οποία οφείλομεν πλέον ΟΛΟΙ να γνωρίζομεν....διότι η  ΕΛΙΞς….  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τους  ΕΛΛΗΝΕΣ.
Η κάθε προσπάθεια μας....οφείλει να γίνεται μέσω της ΠΑΙΔΕΙΑΣ…..η οποία ανακαλύπτεται… κατόπιν ερεύνης, και αναζήτησης....ήτοι: ΕΡΕΥΝΑ=>  
Ε=ελευθέρα
Ρ=ρ(οή) είς την
ΕΥ=ορθήν, μη προκατειλημμένην, αδογμάτιστην, ανιδιοτελή, μη συμφεροντολογικώς προσανατολιζομένην ανακάλυψιν...του
Ν=ν(ού)
Α=α(ρχήν) έχουσα την επιθυμίαν δια ανακάλυψιν και αποκάλυψιν.

Τουτέστιν ΑΔΛΕΦΙΑ: Έρευνα είναι η Ε(λευθέρα) Ρ(οή) του Ν(ού) εις το εύ, νοούμενον το εύ, ως η απολύτως ανιδιοτελή επιθυμία ανακαλύψεως, της οποίας η Α(ρχή) είναι δεδομένη, όχι όμως και η έκβασις.
Στο ακόλουθο ρητό : (Νούς γαρ κατ’ αυτούς πανθ’ ορά και παντ’ ακούει, τ’ άλλα δε κωφά και τυφλά)……έχουμε: [ Ο Νούς όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει, ενώ όλα τα άλλα κουφά και τυφλά.]
Ούτως ΑΔΕΛΦΙΑ...η κάθε ΛΕΞΙΣ έχει ένα όνομα, μία ΟΥΣΙΑ, που σημαίνει: « όν ού μάσμα εστίν»….(μάσμα, εκ του ρήματος μαίομαι και σημαίνει έρευνα). Ούτως πρόκειται δια τον Όν που είναι αποτέλεσμα ερεύνης: όν+ού+μα(ίομαι). Το μάσμα, η έρευνα ονομάτων, έχει λοιπόν την δυνατότητα να ανυψώνη τοννουν εις την θέασιν των Πλατωνικών Ιδεών, αι οποίαι είναι επί μέρους μιμήσεις του Καθολικού Νόμου.
ΟΝΟΜΑ / ΝΟΜΟ + Α (ρχής).
Η ΛΕΞΙΣ όνομα αναδεικνύει την Α(ρχήν) λειτουργίας του νόμου, δηλα δή το πλαίσιον εντός του οποίου επιτρέπεται να κινηθή η ουσία του περιγραφομένου πράγματος. ΝΟΜΟΣ/ΜΟΝΟΣ. Μόνος ο Νόμος...έχει αυτήν την εξουσίαν = Α(ρχήν). ΟΝΟΜΑ/ΑΝΟΜΟ. ( Η αντίστροφη αρκτικού και τελικού φωνήεντος της λέξεως επιβεβαιώνει τον αντί+λογον, ο οποίος εμπεριέχεται εις το όνομα, το οποίον θα είναι παρ+άνομον, εφ’ όσον καταστρατηγεί τον Νόμον και δεν εκφράζει την «φύσιν» του πράγματος, αλλά είναι «κατά συνθήκην».)
Ο Νούς δεν είναι εις θέσιν να έλθη, εις απ’ ευθείας επαφήν με το «Αγαθόν».
Βάσει όμως των Ιδεών, αι οποίαι είναι τα αιώνια, αμετάκλητα πρότυπα των αισθητών, ο Νούς θα προσπαθή να διακρίνη την ΑΛΗΘΕΙΑ της ονοματοθεσίας.
[ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>6+4=10…..όπου 10…. Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ/ΘΕΙΑ-ΑΛΗ
Ο Νούς, αφού αρχίσει να νοή ορών τον ουρανόν, εισέρχεται εις τα ενδότερα του άνω ευρισκομένου ΝΑΟΥ. Εποπτεύει, ουρά και ορά τα τεκταινόμενα απ’ ευθείας κάτω από την στέγην του χωρίς την μεσολάβησιν άλλης σκέπης. Οι αστέρες είναι τα ορατά σώματα των θεών, που θέουν εις τον ουρανόν και είναι οι φυσικοί εκπρόσωποι των θείων, ΑΟΡΑΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ, αι φυσικαί δονήσεις των οποίων εναρμονίζουν τον φυσικόν κόσμον.
ΟΥΡΑΝΟΣ / ΡΟΥΣ+ΝΑΟ….(όπου ΝΑΩ….σημαίνει...ρέω). Αν γίνει προσθήκη της ιεράς δεκάδος (ι) το ναω...μετατρέπεται σε  ναίω=κατοικώ, διαμένω, βρίσκομαι....εις τα Ολύμπια δώματα.
ΝΑΙΩ-ΝΑΙΕΣ-ΝΑΙΕΙ=ΕΙΝΑΙ 
Ναός των ναών ο Ουρανός περιγράφει την ροϊκήν κατάστασιν που είναι το κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα του Ουρανού.
ΟΥΡΑΝΟΣ / ΝΟΥΣ+ΟΡΑ / Ν+ΟΥΣ+ΟΡΑ.

Η Νοητική σύλληψις του Λόγου από το -ούς συνιστά την έννοιαν ν-ους.
Ο ν+ους ασκείται επι+σκεπτόμενος (σκέψεως+επί) τα ενδιαιτήματα των Ιδεών διασταυρώνων την φύσιν της ονοματοθεσίας των λέξεων μετά των Ιδεών.
Ιδού ΑΔΕΛΦΙΑ: Αι λέξεις, που είναι έλξεις γραμμάτων, περιελίσσουν τας έλικας του Νου και τον καθιστούν εξαιρετικώς εύστροφον, προκειμένου να αν-ελιχ-θή εις το όρος Ελικών των 9 Μουσών με Μουσαγέτηντον ετεροθαλή αδελφόν των, τον Απόλλωνα.
Τουτέστιν: ΛΕΞΙΣΕΛΞΙΣΕΛΙΞΣ..(ΕΛΙΞς), ΕΛΙΚΩΝ είναι το απτόν παράδειγμα της ικανότητος του Ελληνικού Λόγου να ελίσση τας έλικας του Νου. Καθιστά τον Έλληνα ιδιαιτέρως όχι μόνον εύστροφον, αλλά και ερευνητικόν ως προς την φυσικήν και νοητήν πραγματικότητα.
Η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[όπου Π (ΥΛΗ)] και μετατρέπεται σε: ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞΣ-(ΕΛΙΞς)…ΕΛΙΚΩΝ. Αν ο καθείς δεν βρει...το ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ του....δεν θα βρει και το ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΝ....ίνα αποδράσει από υλικόν γήινον πεδίο....προς το Σύμπαν.
Η κάθε ΛΕΞΙΣ….οδεύει…..προς το άπειρον   ΟΟ ….ήτοι : ΛΕΞΙΣ=305=>3+0+5=8…ΟΟ….άπειρον. 
- ΑΠΕΙΡΟΝ, + ΑΠΕΙΡΟΝà 8 Χ8 =64
ΑΛΗΘΕΙΑ=64...!!!
ΕΛΙΞς=5+30+10+60+6=111……όπου  111   είναι η αρχή της Αλφαβήτου μας….1,10, 100…όπου άνευ των μηδενικών….γίνεται  111…..που είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ=111,…..δηλαδή η αναζήτησις προς το (Θ)είον….το γράμμαΘ=9…….όπου ….  ΘΗΤΑ=318=>3+1+8=12…..όπου 12….ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και 1+2=3....όπου 3….Η  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΘΗΝΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ).
Ο αριθμός  ΕΝΝΕΑ=9, ούτως χωρίζεται σε ΕΝ-ΝΕ-Α.  Τουτέστιν : ΕΝ=1 / ΝΕ(ΕΝ)=1 /Α=1.
Εις την Ελληνικήν Αλφάβητον…..διαπιστώνομεν ότι καθέτως, όπως ορώμεν, έχομεν:
6,60,600…ήτοι : [  F(ς)   Ξ ,  Χ  ]…..τουτέστιν  666
Εις τα παραπάνω γράμματα μόνον το απόκρυφον το [ F (ς) ]….δίγαμμα ή στίγμα…. έχει αποκωδικοποιηθεί το οποίον  και προστίθεται  πλέον ως  6(ς)….στην λέξιν…..ΕΛΙΞς=111
Με εντολή του Διός ( ο πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ… ΕΞ=6….ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ….εις  την Ελληνικήν Αλφάβητον….και από 6,60,600 και μετατρέπεται….εις δεξιόστροφην ΕΛΙΚΑ….666.
Αύτη  η  ΕΛΙΞς =111…..τείνει….ίνα φθάσει εις την κορυφήν…..της Ελληνικής Αλφαβήτου…. και να γίνει 9,90,900…..ήτοι:  [ Θ , Q , ΣΑΝ Π )....τουτέστιν  999.
Εις την δεξιάν αυτήν κάθετον σειράν της Ελληνικής Αλφαβήτου είδομεν την  όρασιν/θέασιν….μόνον ενός εκ των τριών γραμμάτων….και τούτο ήτο μόνον το  θ=9…..όπου είναι και Ο ΚΩΔΙΞ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ μας, που σημαίνει ότι ορούμε παντοτινά το γράμμα θ=9…..και μόνον όταν καταφέρομεν καιανυψώσομεν την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ…..από την οριζοντίως θέσιν της…που την βλέπαμε έως τώρα… ίνα αρθεί εις την ΟΡΘΙΑΝ ΘΕΣΙΝ….δια να έχομεν ΚΑΘΑΡΗΝ ΘΕΑΣΙΝ.
Ούτως  εις την ΟΡΘΙΑΝ ΣΩΣΤΙΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ…..ΤΟ  666….ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ….ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 999…..όπου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η ΕΛΙΞς=111 ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΩΝ,  ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ….(ΘΕΙΑ-ΒΟΗ)….ΤΟΥ ΔΙΟΣ.
Ορούμεν  το θ=9…..διότι  ΖΕΥΣ = 612=>6+1+2=9……ΕΝΝΕΑ / ΕΝ-ΝΕ-Α / ΠΑΙΔΕΙΑ=111.
Το δε ρητόν….ΚΥΑΜΩΝ  ΑΠΕΧΕΤΕ….μας δείχνει ότι…έως τώρα είχαμε αποχή….από τα κουκιά…δηλα δή ….είχαμε αποχή….από την ΟΥΡΑΝΙΑΝ…..ΘΕΙΑΝ ΓΝΩΣΙΝ
ΚΥΑΜΩΝ=20+400+1+40+800+50=1311=>6……ΑΠΕΧΕΤΕ=1+80+5+600+5+300+5=996=>6
Το ΚΥΑΜΩΝ=1311… ορούμεν μεν τα τρία 1..11 και το 3….αλλά απέχομεν από την ΠΑΙΔΕΙΑ=111.
Το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….. μας δηλώνει ότι ίνα φτάσουμε εις το 999 χρειαζόμαστε τον ΑΡΙΘΜΟ  (3)…..οπότε996+3=999.
Ο λέξις…..ΑΡΙ(Θ)ΜΟΣ….προέρχεται από την βάσιν…Α=1, Ι=10 , Ρ=100 ήτοι  111…..δηλαδή (Α,Ι, Ρ)….ή (Ρ,Ι,Α)….ή (Α, Ρ, Ι) [Θ] ΜΟΣ.
Το (3) δηλώνει…..ΔΗΛΟΣ…..Δ-ΗΛΟΣ….όπου χρειάζεται το Ι=10….εις το ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ Α! ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ ….ίνα γίνει   Δ+ΗΛΙΟΣ…..ΑΠΟΛΛΩΝ. Η ΔΗΛΟΣ που είναι Α-ΔΗΛΟΣ χώρος γέννησης των Διδύμων Απόλλωνος/Αρτέμιδος.

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΘΗΝΑ) ….ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ΑΔΕΛΦΙΑ...μπροστά μας...εις την Νοητική μας ΟΘΟΝΗ.
Πράγματι  αν προσθέσουμε το ΚΥΑΜΩΝ=1311 και το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….λαμβάνομεν 1311+996=2.307=>12….ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και =1+2=…..ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΣ.
Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ....Ο Δίδων Ζωή....είναι η Συμπαντική Νόηση/Διαστολή-Ζεύξις.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ....είναι ο Ήχος και το Φως....
Η ΑΘΗΝΑ.....είναι η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ....ως Ανώτερη Νόησης/Ηθονόη-Θεονόη/Σοφία
...και έπονται...
Ο ΕΡΜΗΣ.....ως Λόγος/Ομφή.
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ.....ως Ένωση-Έρως/Ζεύξις.
Ο ΑΡΗΣ.....ως ορμή-Έριδα
Η ΔΗΜΗΤΡΑ....ως γέννηση/Εμφύτευση υλικών-πνευματικών σπόρων.
Η ΗΡΑ....ως Ζήλια/Ορμή-Αέρα(ΑΗΡ) προς Δημιουργία ύλης.
Η ΕΣΤΙΑ...ως Οικογένεια/Ουσία/Εστία.
Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ....ως Οργή/Φόβος/Συμπαντικός Ωκεανός.
Η ΑΡΤΕΜΙΣ....ως Αρετή/Αγνότης/Αρτιότης/Ολολκλήρωσις.
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ....ως τεχνική κατεργασία/Πυρήνας Άστρων/Εσωτερικό Πύρ.
Ούτως οι ΟΛΥΜΠΙΟΙ (ΘΕΟΙ)....ενσαρκώνονται....εντός του 13ου αγνώστου Όντος Σύμπαντος Κόσμου....και Ανθρώπου....δηλα δή του δισυπόστατου Ιάκχου Διονύσου, όπου η μεταξύ τους ΕΝ+ΩΣΙΣ και ΣΧΕΣΙΣ....ορίζεται ως Έρος.
Αν προσθέσομεν το ελλειπές 996 και 999…έχομεν ….996+999=1995…..(...ημερομηνία ΕΝ-ΑΡΞΙΣ….ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.
Αν προσθέσομεν το 666+99 θα λάβομεν=1665=18=>1+8=9 ΕΝ-ΝΕ-Α….πυθμένα που ενεργοποιεί την ΕΛΙΞς….της...ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ.
ΥΠΟΦΥΣΙΣ=1860=>15=>1+5=6 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ=834=15=>1+5=6 
ΓΑΙΑ=15=>1+5=6….
....οι πυθμένες 666....ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ….ΜΟΝΟΝ  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥΣ.
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ (ΕΝ-ΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ) …..[ΟΡΓΟΝΗ…ΕΙ….ΕΙ …ΣΠΣ….] όπου καθείς μας  ΘΑ ΓΙΝΕΙ-ΙΦΙΓΕΝΗΣ/ Ι F(ς) Ι ΓΕΝΗΣ =292.
Ο αριθμός 36 ήταν ο όρκος των Πυθαγορείων διότι είναι το άθροισμα των πρώτων 4 μονών-αρσενικών αριθμών και των πρώτων 4 ζυγών-θηλυκών αριθμών: 36=1+2+3+4+5+6+7+8=(1+3+5+7)+(2+4+6+8). Αυτό είναι το μαγικό τετράγωνο του Ήλιου που είναι χωρισμένο σε 36 τετράγωνα.
Η αριστερόστροφος και δεξιόστροφος  κίνησις επιτυγχάνεται από το (μαγικόν) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ…και έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής και διαγωνίου τον αριθμόν 111, διότι το άθροισμα των φυσικών αριθμών από το 1 έως και το 36 είναι:  (35Χ37) / 2 = 666, ενώ το πηλίκον 666/6 είναι ίσον με τον αριθμόν 111 και δηλώνει ότι η ΓΑΙΑ=15=>6, πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞ=6....απέχει από τον Ήλιο τόσον….όσον ο (ΗΛΙΟΣ=318=>12=>3….απέχει από την πραγματικήν γνώσιν, την οποίαν θα λάβωμεν …..αφού παρεμβάλλεται το (μαγικόν)....ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ  9Χ9…..!!!
Θα διερωτάσθαι ότι εις την ζωήν μας προσφωνούμε πάντα όλα να πάνε ΔΕΞΙΑ….αληθώς διατί;
Διότι ΑΔΕΛΦΙΑ....απλά  ΔΕΞΙΑ ( ΔΙΑ…..ΕΞ ) ΑΝΑΦΩΝΟΥΜΕ και ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ...ώστε να φθάσΩμεν  εις το....Π+ΗΛΙΟΝ.
Ο αριθμός ΕΞ=6, (ΑΡΙΘΜΌΣ ΨΥΧΗΣ)...ο οποίος αντιστοιχεί εις το πλήθος των πλευρών του κανονικού εξαγώνου είναι ΤΕΛΕΙΟΣ=620=>6+2+0=8….όπου 8…..ΔΙΑΣ=215=>2+1+5=8…..Ο ΔΙΑΣ …υποδηλώνει με τοΔ…το Ιερόν Τρίγωνον της Δημιουργίας….που κέντρον του έχει το Ι=10….εις την Ιερά Τετρακτύ…..διά τηςΑ(ρχής)…της Ζωής….εις το διηνεκές Σ(ύμπαν)….και επομένως ως ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ το ΕΞ=6…..είναι ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ και είναι εν εκ των σχημάτων της Ιεράς Γεωμετρίας, δια της οποίας ο (Θ-εός) εποίησεν το ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1310=>5]… [Ε=5]
Το ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΕΧΕΤΕ….με αντίστοιχους πυθμένες 6Χ6…..χρειάζεται….ζάρι…δηλαδή έναςΚΥΒΟΣ=762=>15=>6…..ώστε να έρθουν ΟΙ ΕΞΑΡΕΣ….(ΕΞ…ΑΡΕΣ)….. Α-ΔΕΛΦΙΑ….ώστε να γίνει ο αριθμός 36….δηλαδή 3+6=9…όπου ΖΕΥΣ=612=>9…..ΕΝ-ΝΕΑ(ρχή)….ΕΝ-ΝΕ-Α=111.
Ως ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ...όπου   (Ε.Ι.).....ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ...επίγραμμα του Θεού Ε=ΕΙ.....β! προσώπου του ρήματος ειμί....που σημαίνει Υπάρχεις, συ εί ο Θεός....και που διαβάζοντας το ανάποδα...δηλαδή ....ΙΕ....σημαίνει Ja-He…Ιαχ-βέ...που σημαίνει εις τα Εβραϊκά ο ΩΝ (αυτός που υπάρχει)....και ενέχει την λατρεία του Κρόνου....την οποίαν ακολουθούν οι Σημιτικοί λαοί. Το περί του ΕΙ....ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ....ξεκαθαρίζεται από την φράση: « Έκτη δ’ γενεή καταπαύσατε οιμόν αοιδής»...δηλα δή...  «Εις την έκτην γενεάν παύσατε το άσμα σας....» όπου μας δηλώνει ότι εις τον αριθμό 6 (ΕΞ) ήτοι (ς) στίγμα...σταματάει η πρόοδος δια το θνητόν γένος. Αν νοήσετε καλώς....χωρίς το (ς) στίγμα...δηλα δή την ΕΛΙΞς=111...δεν ημπορούμε να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ. Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ μας γίνεται εις τα Ιερά  μας…. διά των:  ΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑ…..δηλαδή (ΜΑΣΤΟΣ…..ΣΤΟΜΑ…..) όπως κάθε μωρό χρειάζεται τον μαστό και δια του στόματος να πιεί το γάλα….ούτως κι ημείς…. « ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΘΕΟΥ»…χρειάζεται τον ΜΑΣΤΟ της ΓΝΩΣΗΣ….για να ρουφήξουμε το ΓΑΛΑ….του ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ..(ΓΑΛΑ….ΑΞΙΑΣ)….ώστε να καταστούμε ΦΩΤΕΙΝΕΣ   ΕΛΛΑΝΙΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.

ΕΙ+ΕΙ=15=1+5=6
Ε.Ι. (συνεχίζεται....)


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα