Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ....ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΜΟΣ
ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙΣ…(KAΘΑΡΣΙΣ)

Αδέλφια η άσκησις της ΑΡΕΤΗΣ, βάσις των Μυστηρίων διά της καθάρσεως, είναι ο κεντρικός ΗΛΙΟΣ της Αρχαιοελληνικής Κοσμοθεάσεως και Ουσία του Πολιτισμού μας. Ο κάθε ερευνητής και ο κάθε συν-ΕΛΛΗΝ , εάν τον ενδιαφέρη η ουσιαστική του ΑΝ-ΕΛΙΞ-ΙΣ εις τα λεπτοφυέστερα Πεδία…οφείλη να γνωρίζει εκείνα τα οποία δεν γνωρίζει, καθώς η λανθασμένη γνώμη είναι εμπόδιον δια την Αληθινήν Μάθησιν. Άνευ ΓΝΩΣΕΩΣ …, η καλπάζουσα φαντασίωσις της εγωπάθειας και ματαιοδοξίας, η οποία φαινομενικώς τα πάντα γνωρίζει, τον ΕΞΑΠΑΤΑ.

Συνιστώ την προσοχήν…δια εκείνους που θα προσέλθουν εις τα ΙΕΡΑ μας και συγκεκριμένα εις τον ΙΕΡΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ….οφείλουν να γνωρίζουν εκείνα τα οποία νομίζουν πως γνωρίζουν, δηλαδή ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ, ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΛΑΤΡΕΙΑΙ κλπ , ουδεμίαν αξίαν έχουν, εάν δεν συνοδεύονται από τον «ψυχικόν καθαρμόν», τον προερχόμενον εκ της ενασκήσεως της ΑΡΕΤΗΣ. Η αναζήτησις …ΑΔΕΛΦΙΑ είναι η κίνησις των τεσσάρων ρεουσών ιδιοτήτων της ΑΡΕΤΗΣ:
  • Σωφροσύνη=Σω(τηρία)  φρο(νήσεως), εγκράτεια ηδονών και λυπών.
  • Ανδρεία=Αν(δ)+ρεία δηλα δή μάχη κατά του αντιθέτου ροής και παρά το δίκαιον.
  • Φρόνησις=κατά νόησις φοράς της ροής είναι νόησις δηλα δή ωφέλεια κινήσεως εκ της νοήσεως. ( Όνησις/Νόησις. )
  • Δίκαιον=Δι(κ)αϊόν, το διασχίζων με ταχύτητα κάθε εμπόδιον.
Δια να ψηλαφίσομεν την ΑΛΗΘΕΙΑ =(Θεία+άλη)…ορμή, κίνησις, περιπλάνησις, περιφορά…….ώστε να προσεγγίσομεν το ΑΓΑΘΟΝ =Αγαστόν+θόον, το αξιοθαύμαστον(αγαστόν) της ταχύτητος(θοόν), όχι κάθε ταχύτητος , αλλά μόνον μέρους της.
Τουτέστιν …ΑΔΕΛΦΙΑ …όλοι μας χρειαζόμαστε Κάθαρσιν.  

ΚΑΘΑΡΣΙΣ=Άρσις κατά των εμποδίων της ροής(-ρίας) και θάρσος, το θαρσείν, θάρ(ση)σις κατά την επιδίωξιν ιδανικού δημιουργούν ΚΡΑΣΙΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ. Η εκδίωξις της κακίας από την ψυχήν είναι η ΚΑΘΑΡΣΙΣ , άνευ της οποίας η σύνθεσις της ΑΡΕΤΗΣ, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρον την επικράτειαν της είναι ΑΔΥΝΑΤΟΣ. Ο ψυχικός καθαρμός επέρχεται με τον αδιάλειπτον έλεγχον κάθε εσφαλμένης γνώμης.

ΑΔΕΛΦΙΑ… Ο ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ προίσταται καθημένος εις το ΚΕΝΤΡΟΝ της ΓΗΣ , τον Ομφαλόν της και δίδει τας αναγκαίας εξηγήσεις εις τους αναζητούντας την ΓΝΩΣΙΝ περί του (θ-ΕΙ-ΟΥ).  

Το ΓΡΑΜΜΑ  ΝΙ (Ν)…Αδέλφια…σύμφωνα με τα τελευταία πορίσματα της ιατρικής επιστήμης, η εκφορά του φθόγγου "Ν" συντελεί εις το να αποκαθαιρείται το αίμα  επί πλέον εισροήν οξυγόνου και αρτιωτέραν οξυγόνωσιν του εγκεφάλου!!!!

Αποτέλεσμα: Ενισχύεται το "νοείν" η "νόησις". Προφέροντας παρατεταμένα τὸ Νν ν ν ν ν αἰσθάνεσαι πράγματι δόνησιν εἰς τὸν ἐγκέφαλον...!

Όταν προσφωνείται το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝΝΝΝΝ…….. σας συντονίζει σε συχνότητα δι’ επαφής εις ανώτερα Πεδία. Δεν είναι τυχαίον ότι κατήργησαν το γράμμα αυτό… το ΝΙ από όλες τις ελληνικές λέξεις…το έπραξαν δια συγκεκριμένους λόγους…ώστε  χάσουμε την επαφήν μας …και τον συντονισμό μας.

Δια να επανέλθομεν εις το θέμα της καθάρσεως…αναφερόμενοι εις την φύσιν των τεσσάρων στοιχείων …εν σχέσει με τας ιδιότητας της ΑΡΕΤΗΣ, τα οποία μεταφραζόμενα εις κινήσεις αποκαλύπτουν την συγκρότησιν της ψυχής, καθ’ ομοίωσιν της ιδίας της αεί ρεούσης Αρετής, της αειρήτης, της ευρυσκομένης εις μόνιμον κίνησιν και ροήν.

Ούτως :
Ως ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΕΤΗΣ:
Σωφροσύνη/ΚΙΝΗΣΗ ΨΥΧΗΣ:Αισθήσεις/ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ: Γη.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΕΤΗΣ:
Ανδρεία/ΚΙΝΗΣΙΣ ΨΥΧΗΣ:Συναίσθημα/ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ:Ύδωρ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΕΤΗΣ:
Φρόνησις/ΚΙΝΗΣΙΣ ΨΥΧΗΣ:Νόησις/ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ:Αήρ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΕΤΗΣ:
Δικαιοσύνη/ΚΙΝΗΣΙΣ ΨΥΧΗΣ:Γνώσις/ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ: Πυρ
Όπως ορώμεν…εμφανίζονται έμπροσθεν τα τέσσαρα στοιχεία της μητέρας ΓΑΙΑΣ(ΑΓΙΑΣ-ΑΙΓΑΣ)…..δηλα δή τα στοιχεία της ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ…τα οποία είναι η βάσις του Τριγώνου.
 Ούτως :
  • Η Σωφροσύνη έχει σχέσιν με την εγκράτειαν των ενστίκτων και των επιθυμιών δηλα δή είναι το επιθυμητικόν /άλογον μέρος της ψυχής και αναφέρεται εις το στοιχείον της γης.
  • Η Ανδρεία έχει σχέσιν με την δύναμιν της ψυχής προς δράσιν και αναφέρεται εις το στοιχείον του ύδατος…δηλα δή είναι το θυμικόν μέρος της ψυχής.
  • Η Φρόνησις …κινητοποιείται εκ της ορθής σκέψεως επί των αμφοτέρων των προηγουμένων ιδιοτήτων της Αρετής και κινητοποιείται υπό του αέρος.
  • Η Δικαιοσύνη , το Δι(κ)αϊόν, που περιλαμβάνει όλας τας ανωτέρω ιδιότητας εις αρμονικήν συνεργασίαν και εκπροσωπείται από το στοιχείον του πυρός, την συνολικήν ένθεον φύσιν του όντος.

 Σήμερον η σύνδεσις Αρετής και Καθάρσεως ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ. Η κλίμαξ κατεστράφη και ουδείς γνωρίζει κάτι το θετικόν, λεπτομερές και αναλυτικόν ως προς την απλή έννοιαν της Αρετής, πόσον μάλλον ΑΔΕΛΦΙΑ..δια την διαβάθμισην της.

Ευ-δαιμονία όμως δεν υπάρχει ΑΔΕΛΦΙΑ άνευ ΑΡΕΤΗΣ. Η ευτυχία εξαρτάται από την τύχην και όχι από την γνώσιν, κατάστασιν εις την οποίαν μετέχουν οι «δαήμονες δαίμονες» των ΕΛΛΗΝΩΝ , (ΘΕΟΙ), ΗΡΩΕΣ και ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. Όταν λέγομεν «δαίμων»…αναφερόμαστε εις την ψυχήν η οποία μόνον ο Ζευς/Νους-η ανωτάτη Νόησις του Όντος , η Υπερσυνείδησις – η οποία θέλει να αποκαλύψει… την πραγματικήν της φύσιν, και θα ημπορούσε να απαλλαγή εκ των πολλών της σημερινών δεινών που μαστίζουν την κοινωνία μας και να καταστή ευδαίμων, ευ+δαίμων, δαήμων, γνωρίζουσα δια της νοήσεως και ουχί πιστεύουσα δια του συναισθήματος.

Δεν είναι τυχαίον….ότι παρακολουθών την ταινίαν….. «Ο Πέρσι τζάκσον και η  κλοπή της Αστραπής»…που προβλήθηκε εις τους κινηματογράφους….μας δείχνει…εντέχνως τα τρία Βασίλεια :

Του ΔΙΟΣ, του ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ/Αίδου, και του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ…εις τα οποία κινείται η ΨΥΧΗ. Στην ουσία στην ταινία…..το κλέψιμο της ΑΣΤΡΑΠΗΣ….είναι το κλέψιμο των ΨΥΧΩΝ μας …που επιθυμούν οι Σκοτεινές Δυνάμεις …με τους Γήινους εκπροσώπους τους…ώστε να μην είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ……. το έτος 2012….! Επειδή η ταινία είναι πονηρή….οφείλω να σας επισημάνω ότι η ΤΡΙΑΙΝΑ (έχει πάνω της τα τέσσαρα στοιχεία της γης ..που προαναφέρα. 

 Η τρίαινα συμβολίζει το ύδωρ…δηλα δή τον απροσδιόριστον συναίσθημα της αρμοδιότητος του Ποσειδώνος….το οποίον οφείλουν οι Θνητοί…μέσω της ΑΡΕΤΗΣ…να διδαχθούν. Ενώ ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Αστραπή..κατά το έργον..) συμβολίζει το Πυρ/Φωτισμό της διανοίας της αρμοδιότητος του Διός.

Αγαπητοί συν-ΕΛΛΗΝΕΣ …δεν υπάρχει τίποτε άλλο εις τον Κόσμο πλην των διαβαθμίσεων της Ύλης, εφ’ όσον εκ των νοητών Πυλών…… διέρχονται μόνον τα τέσσαρα στοιχεία. Το ζητούμενον πλέον είναι το πέμπτον στοιχείον… του ΑΙΘΕΡΟΣ. Αρκετοί ΑΔΕΛΦΟΙ…νομίζουν ότι οι ΕΛΛΗΝΕΣ (ΘΕΟΙ) εγκατέλειψαν τας ψυχάς μας….απλά ημείς δεν αναγνωρίζομεν την Ύπαρξίν των ΕΝΤΟΣ μας. 

Οι δύο (θεότητες) δεν είναι αντίπαλες ..όπως μας δείχνει τον κινηματογραφικόν έργον….αλλά συνυπάρχουν μέσα μας. Είναι τα δύο άκρα αντίθετα του σώματός μας..ο μεν Νους/Λογική ανήκει εις τον Δία…και είναι η κεφαλή μας, οι δε πόδες /συναίσθημα ανήκει εις τον Ποσειδώνα. Οι δύο αδελφοί……. (ΔΙΑΣ+ΠΟΣΕΙΔΩΝ) συνδεδεμένοι δια του ωτός(ν+ους και π+ους), ορίζουν εις την Ελληνικήν Γλώσσαν την Νοητικήν (ΖΕΥΣ) και την ψυχοσωματικήν(ΠΟΣΕΙΔΩΝ) κίνησιν του Θνητού. Δηλα δή ο Ποσειδών εις τα ανωτέρω Πεδία Συνειδητότητος , ως μυσταγωγός, αποκαλύπτεται δια του χορού των ποδών, των συνδεδεμένων δια της ακροάσεως(π+ους) του Κοσμικού Ρυθμού. 

Αυτήν την ανωτέραν ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ συλλαμβάνει η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ακοή του ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο ρυθμός όπως γνωρίζομεν είναι η πρώτη ιδιότης της Μουσικής, η οποία ματαδίδεται δια του αέρος. Άνευ ρυθμού μελωδία και αρμονία δεν έχουν πλέγμα στηρίξεως και διαλύονται προτού ακόμη αναπτυχθούν. Ούτως ο ρ+ους του ρυθμού κινητοποιεί τον θυμόν(συναίσθημα/λογική) και μόνον όταν το συναίσθημα ενεργοποιείται υπό του ρυθμού..εκφράζεται δια του μύθου. Δια να γίνει κατανοητόν ο ρυθμός έχει μίαν κυκλικήν φοράν, επαναλαμβανόμενη εις το διηνεκές: ΡΥΘΜΟΣ=ΟΥΣ+ΡΟΥΣ+ΘΥΜΟΣ+ΜΥΘΟΣ+ΘΥΜΟΣ+ΡΟΥΣ+ΟΥΣ=ΡΥΘΜΟΣ

Ο χορός των Μουσών και των Νυμφών…που συνοδεύουν τας παραστάσεις του ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ  και αι οποίαι ευφραίνουν την ΨΥΧΗΝ του ΔΙΟΣ εις τα ΑΝΑΚΤΟΡΑ του ΟΛΥΜΠΟΥ…είναι ΑΔΕΛΦΙΑ ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ λόγος της ψυχής μετά των Ανωτέρων Πεδίων. Ο τελετουργικός χορός είναι θεία έκφρασις των ανωτέρω κόσμων και διοχετεύεται υπό του Ποσειδώνος, δια του συναισθήματος και του ρυθμού εις την ψυχήν, την διακατεχομένην υπό της σφοδράς επιθυμίας της συνδέσεως της μετά των ανωτέρω Θ-ΕΙ-ΩΝ  ΚΟΣΜΩΝ.

Επειδή η ψυχή έρχεται από το παρελθόν, προσκομίζουσα το σύνολον των εμπειριών και από τας αναμνήσεις των εντυπώσεων των παρελθόντων βίων της, εξαρτάται η ικανότης να προσλάβη αντικειμενικώς  ή όχι τας νέας πληροφορίας, τας οποίας της παρέχουν τα πάντοτε νέα της αισθητήρια  όργανα. 

Η ψυχή προκειμένου να ταξινομήση, να εξαγνίση και να αξιοποιήση τας κινήσεις/αισθήσεις του συναισθηματικού/επιθυμητικού, νοητικού/θυμοειδούς και ενθέου/λογιστικού, πρέπει να έχη την ΕΞΟΥΣΙΑΝ επί του σωματικού της φορέως, επειδή απλά είναι πρεσβυτέρα αυτού.

 Η κάθε ψυχή έχει διαφορετικόν αριθμόν ενσαρκώσεων και διαφορετικής ποιότητος εμπειρίας. Επειδή δε η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ, αντικειμενική πραγματικότης γίνεται αντιληπτή από την ψυχήν αναλόγως των ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ, τας οποίας έχει αποκομίσει από το παρελθόν του συνόλου των βίων της, δι’ αυτό η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ, αντικειμενική ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ποτέ δεν γίνεται αντιληπτή κατά τον ίδιον τρόπον από τους ανθρώπους. 

Η ΑΙΣΘΗΣΙΣ μας διδάσκει ότι αι εντυπώσεις των παρελθόντων βίων είναι εκείναι, αι οποίαι ΜΑΖΙ με αυτάς του παρόντος διαμορφώνουν την συμπεριφοράν(συν-περί-φοράν) της ψυχής. Ο κάθε άνθρωπος(σώμα+ψυχή) φέρει εις κάθε ενσάρκωσιν νέον σωματικόν φορέα και νέα αισθητήρια όργανα, η ψυχή όμως είναι πάντοτε η ίδια με αναμνήσεις, αι οποίαι προστίθενται εις κάθε ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΝ. Το σώμα , ως νέον «όχημα» εις κάθε ενσάρκωσιν , πρέπει να είναι ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ της ΨΥΧΗΣ και όχι ο κυβερνήτης της.

Ούτως ΑΔΕΛΦΙΑ…η αίς+θησις/+θέσις/+έσις/+ώσις δια της ώσεως/ωθήσεως της ψυχής ΑΝΟΙΓΕΙ τας ΠΥΛΑΣ εκ των ΕΣΩ προς τα ΕΞΩ και ΔΙΑΚΙΝΕΙ τας ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, τας εκ του Αϊδου προερχομένας.(Αίδης είναι ο χώρος του ημίφωτος , όπου αι αισθήσεις των άσαρκων ψυχών ευρίσκονται εις συνεχή κινητικότητα, ερχόμεναι και απερχόμεναι τον ένσαρκον φορέα και άλλοτε αποβάλλουσα αυτόν.

Ως εκ τούτου η ψυχή θα πρέπει να κατανοήση ότι η συν+περί+φορά της είναι πάντοτε εξηρτημένη, όχι εκ των έξωθεν προσλαμβανομένων αισθήσεων , αλλά εκ του ΣΥΝΟΛΟΥ των προϋπαρχουσών ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ. Αι Αισθήσεις εις την ουσίαν είναι αι συνοδοί της αυτοκινούμενης ψυχής από και προς τον Αίδην. Αι τέσσαρες Αρχαί, δηλα δή τα τέσσαρα μέρη του Τετρακτίονος Κόαμου είναι :

η ΖΩΗ, ΚΙΝΗΣΙΣ, ΓΕΝΕΣΙΣ και ΦΘΟΡΑ.

 Αι αόρατοι αισθήσεις μετά της επίσης αοράτου ψυχής μετέχουν ζωής και κινήσεως, ενώ το ορατόν σώμα μετέχει γεννήσεως και φθοράς. Παράδειγμα των τεσσάρων στοιχείων της κυκλικής περιφοράς των στοιχείων ή κυκλικής εναλλαγής μας προσφέρουν η ΑΦΡΟΔΙΤΗ και ο ΑΡΗΣ. 

Ο Έρως των θα είναι παράφορος και παράνομος εις την αιωνιότητα, διότι ανανεώνεται από την εναρμόνισιν των τεσσάρων στοιχείων, που εκπροσωπούν οι δύο (θεοί). Η Θεία Λειτουργία του Έρωτος μας συνδέει μετ΄αυτών και ΗΛΘΕΝ η ΩΡΑ…….. να αναγνωρίσωμεν δια του ΕΡΩΤΟΣ την θείαν των ΥΠΑΡΞΙΝ εντός μας.

ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ. (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

1 σχόλιο:

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα