Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Όταν ακόμα και το Σύμπαν συνωμοτεί υπέρ των Ελλήνων
Ἐρώτησαν λοιπόν τόν Ἀναξαγόραν, ἐάν κάποιος πρέπει νά ὑπάρχη ἤ νά μήν ὑπάρχη. Οὖτος ἀπήντησεν, βεβαίως νά ὑπάρχη διά νά βλέπη καί νά θαυμάζη τόν οὐρανόν καί τήν τάξιν πού ὑπάρχει εἰς τό σύμπαν. Τό σύμπαν δέν θά εἶχεν καμίαν ἀξίαν ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς Γῆς. Κάθ΄ὅτι μόνον ὁ ἄνθρωπος δύναται μέ τάς νοητικάς του λειτουργίας νά ἀντιληφθῆ νά θαυμάση καί νά ἀπορρήση διά τήν ὕπαρξιν τήν τάξιν καί τήν ἀρμονίαν τοῦ σύμπαντος. Οὖτε ό γαϊδουράκι οὖτε ἡ πεταλούδα ποῦ κοσμοῦν τό σύμπαν εἶναι εἰς θέσιν νά ἀντιληφθοῦν τήν παρουσίαν του.

Βεβαίως καί πρέπει νά ὑπάρχωμεν διά νά θαυμάζωμεν τό μεγαλεῖον καί τήν ἀρμονίαν πού ἐνυπάρχει εἰς τό σύμπαν. Ἀπ΄ὁτι δέ φαίνεται, ἡ Γῆ μας, εἶναι τό μοναδικόν ἀλλά καί τό ὡραιότερον ἄστρον τοῦ σύμπαντος εἰς τούς ἀναρίθμητους Γαλαξίες, εἰς τό ὁποῖον ὑπάρχει ζωή καί κατοικεῖται ἀπό τόν ἄνθρωπον, παρά τάς ἀντιθέτους ἀπόψεις πολλῶν ὁτι συμφώνως μέ τυός κανόνας τῶν πιθανοτήτων θά πρέπει νά ὑπάρχη καί ἀλλοῦ ζωή.

Ὁ Ἄνθρωπος μέ τάς νοητικάς του ἰκανότητας, διά νά δώση ἀπάντησιν εἰς τό ἀέναον ἐρώτημα, τῆς ὑπάρξεως τοῦ σύμπαντος, τοῦ ὁρατοῦ καί ἀόρατου κόσμου ὥς ἐπίσης καί τῆς ἰδίας του παρουσίας κατασκεύασεν δύο θεωρίες. Τῆς ὑλιστικῆς καί τῆς ἰδεαλιστικῆς, τῆς ἐξελικτικῆς καί τῆς δημιουργίας.

Μέ μίαν ἀπλήν παρατήρησιν διαπιστώνομεν ὁτι εἰς τό σύμπαν ὑπάρχουν δύο σταθεραί: τό ἀεικίνητον καί ἡ ἀνομοιογένεια. Καί ὅταν ἐμεῖς καθόμεθα ἀκίνητοι καί ἀναπαυτικά εἰς τήν καρέκλα μας, παρά ταῦτα κάνομεν πολλαπλάς κινήσεις. Κάνομεν τήν περιστροφήν περί τόν ἄξονα τῆς Γῆς, τῆς περιφοράν τῆς Γῆς περί τόν Ἥλιον, τήν κίνησιν τοῦ Ἡλιακοῦ μας συστήματος ἐντός τοῦ Γαλαξία μας, τήν κίνησιν τοῦ Γαλαξία μας ἐντός τοῦ σμήνους τῶν Γαλαξιῶν εἰς τό ὁποῖον ἀνήκει ὁ Γαλαξίας μας, τά σμήνη τῶν Γαλαξιῶν πρός ἄλληλα. Βέβαια δέν θά πρέπη νά λησμονίσωμεν καί τήν ἰλλιγιώδη ταχύτητα τοῦ ἠλεκρονίου περί τόν πυρῆνα.

Ἡ βιοχημεία λέγει ὁτι τό D.N.A εἶναι σταθερόν διά κάθε εἶδος. Καί ὅπως λέγει καί ὁ Ἀριστοτέλης <ὅλαι αἱ οὐσίαι ἀναλόγως τήν φύσιν των εἶναι κάποιες ἀρχές, δι' αὐτό καί κάθε μία ἠμπορεῖ νά γεννᾶ πολλάς ὁμοίας οὐσίας, ἐπί παραδείγματι ὁ ἄνθρωπος ἀνθρώπους, τό ζῶον γενικῶς ζῶα, καί τό φυτόν φυτά>. Ἐπίσης διαπιστώνομεν ὁτι καί μεταξύ τῶν ὁμοίων ὑπάρχει ἀνομοιογένεια, κανένα καί τίποτα δέν εἶναι ὅμοιον μεταξύ των, ἀκόμη καί τά δίδημα προερχόμενα ἀπό τό ἴδιον ὡάριον εἶναι διαφορετικά καί ἀνόμοια. Μά ἡ ἀνομοιόγενεια καί ἡ ποικηλία εἶναι οἱ πυλῶνες οἱ ὁποίοι κάμουν θαυμαστήν τήν Γῆν μας, παράγουν καί προάγουν τήν ὁμορφιάν καί τήν ἀρμονίαν. Φαντασθεῖται ἕναν κόσμον πού ὅλα θά ἦταν ὅμοια καί ἴδια; καί μόνον ἡ σκέψις κουράζει. Περίπου εἰς τήν Γῆν ὑπάρχουν ἑπτά δυσεκατομμύρια ἄνθρωποι, οἱ ὁποίοι οὖτε μακροσκοπικά οὖτε καί ψυχικά ὁμοιάζουν μεταξύ των. Μά οὖτε τά φυτά καί τά ζώα ἀνήκοντα εἰς τήν ἰδίαν οἰκογένειαν ὁμοιάζουν μεταξύ των.

...ἐννοῶ γὰρ καὶ αὐτὸς εἰπόντος σοῦ, ὅτι πρῶτον μὲν ἡμῶν φύεται ἕκαστος οὐ πάνυ ὅμοιος ἑκάστῳ, ἀλλὰ διαφέρων τὴν φύσιν, ἄλλος ἐπ’ ἄλλου ἔργου πράξει. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; Πολιτεία Πλάτωνος

Καί ὅπως λέγει καί ὁ Πλάτων κάθε πράγμα προέρχεται ἀπό τό ἀντίθετον του.Διαπιστώνομεν ὁτι ὑπάρχει τό ὡραῖον καί τό ἄσχημον, τό καλόν καί τό κακόν τό φῶς καί τό σκότος, ὁ χαίρων ἄκρας ὑγείας καί ὁ πάσχων, ὁ δυνατός καί ὁ ἀδύνατος, ὁ πλούσιος καί ὁ πτωχός ὁ ἔχων ὑψιλόν I.Q καί ὁ ἔχων χαμηλόν I.Q, τό μαῦρον καί τό ἄσπρον, ὁ τυχερός καί ὁ ἄτυχος, ὁ εὐτυχής καί ὁ δυστυχής, ὁ ταχύς καί ὁ ἀργός, ὁ ἐργατικός καί ὁ τεμπέλης, ὑπάρχουν οἱ φυλές ἤ κατά τό Ἰταλικόν οἱ ράτσες κ.τ.λ. Ὑπάρχουν βεβαίως καί αἱ ἐνδιάμεσαι αὐτῶν καταστάσεις.

Ὁπότε συμφώνως μέ τήν ἀρχικήν θέσιν τήν ὁποίαν εἶχομεν λάβει ὁτι ἤ ὁ Θεός ἤ ἡ ἐξέλιξις εἶναι οἱ κατασκευασταί τοῦ σύμπαντος, τότε ἤ ὁ ΘΕΟΣ ἤ ἡ ἐξέλιξις εἶναι ὑπεύθυνοι, δ΄ὁτι ὑπάρχει καί διά τό πῶς ὑπάρχει. Ἐξ αὐτοῦ δέ συνάγεται ὁτι ὅποιος ἔχει ἐνστάσεις ἤ παράπονα διά τό πῶς ἔχει ὁ κόσμος καί ὁτι κακῶς τά ἐποίησεν ὡς τά ἐποίησεν, νά κρούση π.χ ὁστις πιστεύει εἰς τήν ἐξέλιξιν, τήν θύραν τῆς ἐξελίξεως, καί νά ὑποβάλλη τά παράπονα του. Νά τῆς διαμαρτυρηθῆ ἐντόνως, νά τῆς πῆ ὁτι κακῶς τά ἔκανες ὅπως τά ἔκανες, κακῶς ἔκανες τίς ράτσες, νά τῆς πῆ ὁτι ἐάν θά ἤμουν ἐγώ εἰς τήν θέσιν σου, διότι ἐγώ εἶμαι ὁ τέλειος, ἐνῶ ἐσύ εἶσαι ἀτελής, θά ἔκανα ἀνθρώπους πού θά ἦταν ὅλοι ἴδιοι καί ὅμοιοι δέν θά διέφεραν καθόλου μεταξύ των, θά εἶναι ἴδιοι καί ὅμοιοι σάν δυό σταγόνες νερό, διά νά μήν διαμαρτύρεται κάποιος ἐναντίον τοῦ ἄλλου. 

-Ὅλοι θά τρῶνε τό ἴδιο φαγητό καί τήν ἴδιαν ὤραν, θά πίνουνε νερό ὅλοι τήν ἴδια στιγμή, θά φοράνε τά ἴδια ρούχα καί θά κάνουν ὅλοι τά ἴδια πράγματα, σάν νά εἶναι ἕνας, ὅλοι θά ἔχωμεν τό ἴδιο χρῶμα καί τίς ἴδιες σκέψεις καί τίς ἴδιες ἰκανότητες, θά εἴμαστε ὅλοι τί ἴδιο πλούσιοι, ὅλοι τό ἴδιο ὡραῖοι, καί ὅλοι τό ἴδιο καλοί, ἤ κακοί κ.τ.λ.Ἔτσι μέ αὐτόν καί κατ΄ τόν τρόπον θά τά ἔκανα, γιατί ἐγώ εἶμαι ὁ τέλειος, θά τά ἔκανα ὅλα ἴδια καί ὅλα ὅμοια, καί αὐτομάτως θά καταργοῦσα τάς ράτσας καί τόν ρατσιμόν, ἐσυ ἐξέλιξη εἶσαι ἀτελής καί τά ἔκενες ἄνισα.

Διαπιστῶνομεν ἐπίσης ὁτι πιστεύοντες εἰς τόν Τρϊαδικόν ΘΕΟΝ ὡς δημιουργόν τοῦ σύμπαντος, τοῦ ὁρατοῦ καί ἀόρατου κόσμου καί τῆς ἀρμονίας πού ἐνυπάρχει εἰς αὐτό, δηλώνουν κατηγορηματικῶς ὁτι τά ''πάντα ἐν Σοφία ἐποίησεν,''δέν ἐκφράζουν ἀντιρρήσεις διά τό πῶς ἔχουν τά πράγματα, ἀλλά εὐχαριστοῦν τόν ΘΕΟΝ πού δύνανται νά θαυμάζουν τό σύμπαν καί τήν ἀρμονίαν του, δ΄αὐτό καί δέν διαμαρτύρονται διά τήν ὕπαρξιν τῶν φυλῶν.

Ὁ δέ Κ.Η.Ι.Χ εἶπεν εἰς τούς μαθητάς του, ''πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη.'' Δέν εἶπεν ὁ Χριστός, εἰς τούς μαθητάς του πορευθέντες διαλύσατε τά ἔθνη. Διότι εἶχεν κάμει τόν οὐρανόν καί τήν Γῆν, τά φυτά καί ζώα ἔκαμεν καί τόν ἄνθρωπον, ἔκαμεν τάς φυλάς, ἔκαμεν τάς ράτσας, ἔκαμεν τά ἔθνη, καί τά ἐγκατέστησεν ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἴδιος ἤθελεν καί ἐπιθυμοῦσεν. Ποιοί θέλουν νά διαλύσουν τάς φυλάς καί τά ἔθνη, μά οἱ ἀντίθετοι τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπίσης ὁφείλομεν νά προσθέσωμεν καί νά διευκρινήσωμεν ἕνα πράγμα, ὁτι καί αὐτοί πού πιστεύουν εἰς τήν ἐξέλιξιν δέν φωνασκοῦν, διά τό πῶς ἔχουν τά πράγματα, δέν δέχονται τήν ὕπαρξιν τοῦ ΘΕΟΥ, χωρίς ὁμως καί νά τήν ἀποκλείουν, διότι καί αὐτοί θαυμάζουν καί ἀπορροῦν διά τόν κόσμον πού τούς περιβάλλει.

Μερικοί ἄλλοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποίοι ὄχι ἀπλῶς δέν πιστεύουν εἰς τόν ΘΕΟΝ, ἀλλά δηλώνουν φωνασκώντας, ὁτι κακῶς ἔχουν τά πράγματα, αὐτοί δέν εἶναι μόνον ἄθεοι, ἀλλά εἶναι κάτι πέραν τοῦ ἄθεου, εἶναι οἱ πολέμιοι τοῦ ΘΕΟΥ. Ὁ Πλάτων γράφει εἰς τήν Πολιτείαν του, ''Οὐδ΄ἄρα, ἦν δ΄ἐγώ, ὁ Θεός ἐπειδή ἀγαθός, πάντων ἄν εἴη αἴτιος. Τῶν δέ κακῶν ἄλλ΄ἄττα δεῖ ζητεῖν τά αἴτια, ἄλλ' οὐ τόν Θεόν.'' Δηλ. ''ὁ ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός τά καλά προέρχονται ἀπό αὐτόν. Τῶν κακῶν τά αἴτια νά τά ἀναζητήσωμεν ἀλλοῦ καί ὄχι εἰς τόν Θεόν''. Καί ποῖος εἶναι πολέμιος τοῦ ΘΕΟΥ, μά τό κακόν.

Εἶναι αὐτοί πού πιστεύουν εἰς τήν παγκοσμιοποίησιν ἐπιθυμοῦν τήν διασάλευσιν καί τήν κατάργησιν τῶν φυλῶν, τῶν ἐθνῶν, τῶν κρατῶν καί ἐκφράζονται ὡς ὑπέρθερμοι κράχτες τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί ἀντιρατσιστές. Εἰς τούς ἀντιρατσιστάς διαπιστοῦτε μιά ἀνομοιεγενής καί ἐτερόκλητος σύμπλευσις διαφόρων ὁμάδων.

α) Εἶναι οἱ μαμονάδες οἱ ὁποίοι ξοδεύουν τεράστια ποσά προκειμένου νά ἐπιτύχουν τοῦ σκοποῦ των. Εἶναι μία μερίς, ἐκ τῶν κατεχόντων μεγάλα κεφαλαία καί τράπεζας, οἱ ὁποίοι εἶναι ὑπηρέται τοῦ μαμονά, καί οἱ ὁποίοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τό καλόν, ἀλλά ἀντιθέτως, χαίρονται καί ἡδονίζονται ὅταν προκαλοῦν τόν πόνον τήν δυστυχίαν καί τόν θάνατον. Εἶναι αὐτοί πού προωθοῦν τήν παγκοσμιοποίησιν 
β) οἱ ὑπηρέται τῶν πρώτων ἐπ΄ἀμοιβή. 
γ) μία ἄλλη κατηγορία, εἶναι αὐτοί οἱ ὁποίοι δέν αἰσθάνονται ἐπιτυχημένοι εἰς τήν ζωήν των, θεωροῦν ὁτι εἶναι οἱ ἀδικημένοι τῆς κοινωνίας. Οἱ ὁποίοι διά τούς ἰδικούς του ψυχολογικούς λόγους ὁ καθένας, ἀντιμετωπίζουν μέ κακίαν καί μῖσος τήν κοινωνίαν, τήν ὁποίαν καί πολεμοῦν, θεωρώντας ὁτι ἤ ἡ κοινωνία ἤ ὀ ΘΕΟΣ τούς ἀδίκησεν, καί ὁτι αὐτοί εἶναι ὑπεύθυνοι διά τήν δυσμενήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν εὐρίσκονται. 
δ) ἡ ὀλιγάριθμος ἡγετική ὁμάδα τῆς ἀριστερᾶς, ἐν συγκρίση μέ τό σύνολον τῶν Ἑλλήνων ψηφοφόρων της. Σαφέστατα δέ, θά κάνωμεν τόν διαχωρισμόν μεταξύ ὀλιγαρίθμου ἡγετικῆς ὁμάδος καί ψηφοφόρων. Ἀπό τούς ψηφοφόρους, πολλοί ἀδυνατοῦν νά ἀντιληφθοῦν αὐτά τά ὁποία ἐπεξεργάζονται οἱ μικροηγετικαί ὁμάδες, καί ἄλλοι ἀπλῶς ἀδιαφοροῦν, ἀλλά κακῶς ἀδιαφοροῦν.

- Ἐπιβεβαίωσις τούτου εἶναι ὁτι πολλοί Χριστιανοί φηφίζουν τόν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ ὁποίου οἱ βουλευταί δέν εἶναι μόνον ἄθεοι, εἶναι κάτι πέραν τοῦ ἄθεου. Εἰς τήν μικροηγετικήν ὁμάδαν τῆς ἀριστερᾶς εἶναι ὁ σύντροφος Τσίπρας καί οἱ βουλευταί του, ἀπό τούς ὁποίους οὐδείς ἔχει εἰσέλθει εἰς μίαν Ἐκκλησίαν διά νά ἀνάψη ἕνα κερί, αὐτοί δέν εἶναι μόνον ἄθεοι, εἶναι κάτι παρισσότερον ἀπό ἄθεοι. Ὅταν εἰς τήν ὀρκομωσίαν τῶν βουλευτῶν εἰς τήν βουλήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ ἐπλησίασεν τό Ἰερόν Εὐγγέλιον, αὐτός ἔκαμεν πίσω. Μά τό Ἰερόν Εὐαγγέλιον λέγει ὁρθά καί σωστά καί καλά, αὐτός γιατί τό φοβήθηκε καί ἔκανεν πίσω. 
Ἄλλοι βουλευταί του εἶχον μεταβεῖ εἰς μίαν ἐπαίσχυντον καί κατάπτυστον θεατρικήν παράστασιν διά νά τήν ὑπερασπισθοῦν, ὅταν καλοπραίρετοι Χριστιανοί εἶχον μεταβεῖ εἰς τό θέατρον διά νά διαμαρτυρηθοῦν. Νά ἀναλογισθῶμεν δέ ὁτι ἡ Φιλτάτη μας πατρίς εἶναι ἐλευθέρα ἀπό τόν βάρβαρον Τουρκικόν κατακτητήν, ἀπό τούς ἀγωνιστάς τοῦ 1821, οἱ ὁποίοι εἶχον ὁρκισθεῖ εἰς τό Ἰερόν Εὐγγέλιον, διά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστην Τήν Ἀγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ελευθερίαν. Αὐτό εἶναι ἀσέβεια καί ἀγνωμοσύνη διά τούς προγόνους μας. Εἰς τήν ἀριστεράν ἐπίσης εἶναι ἡ Ρεπούση καί ἡ Δραγώνα, οἱ ὁποῖες ἔχουν δηλώσει, ὁτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕνας μπάσταρδος λαός.

- Ἐδῶ οἱ κυρίες κάνουν ἕνα λογικόν σφάλμα, ἑτεροπροσδιορίζουν τούς ἄλλους, ἐνῶ λογικόν εἶναι ὁ αὐτοπροσδιορισμός, νά ποῦν ὁτι ἐγώ εἶμαι μπάσταρδη. Διαψεύδονται δέ ἐπί πλέον ἀπό τάς ἐρευνητικάς μελέτας τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας καταγράφουν ὁτι τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων εἶναι καθαρό κατά 99,5%. Ἐξ συνεπάγεται ὀτι τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, εἶναι ἕνα καθαρότατον γένος.

Ὁπότε αἱ κυρίαι αὐταί κακῶς ὁμιλοῦν Ἑλληνικά, καί καλόν εἶναι νά μιλήσουν μέ τήν πατρικήν γλῶσσαν πού μᾶλλον εἶναι τά Τούρκικα, διότι πῶς ἀλλέως δύναται νά δικαιολογηθῆ ἡ φράσις «ὁτι εἰς τήν Σμύρνην ἐγένετο συνοστισμός». Ὁ δέ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τάς 7/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι. Αὐτοί ὡς ἐκ τοῦτου ἐπρόδωσαν, τά παιδιά τους, τούς γονεῖς τους, τούς φίλους τήν πατρίδα τους τήν Θρησκείαν τους εἰς τούς Τούρκους. Διά τοῦτο ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγεν: φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους.

Αὐτές οἱ ἐλάχιστες τσοῦλες <ἑλληνίδες>, μαρκαλήθηκαν τότε στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρο κατακτητή, ἀπέκτησαν δέ καί παιδιά, τά ὁποῖα μερικά κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας, ὡς ὑποπροϊόντα κτηνοβασίας. Μάχονται δέ ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν, διότι τό ἐπικρατοῦν γονίδιον εἶναι τό βάρβαρον. Αἰσθάνονται ἀπέχθειαν γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, καί φθονοῦν αὐτήν τήν χώραν. Εἶναι ἐναντίον τῆς ὁρθοδοξίας ποῦ τόσα πολλά ἔχει προσφέρει εἰς τήν Ἑλλάδα μας. Γλυκοκοιτάζουν ὅμως τούς μουσουλμάνους, τούς συνδέει τό ὁμόαιμον. Τρέφουν ἰδαιτέραν συμπάθειαν εἰς τούς λαθρομετανάστες, ἀδιαφορόντας παντελῶς διά τά πολλαπλά ἐγκλήματα, βιασμούς. ληστεῖες, κ.τ.λ πού ἔχουν διαπράξει οί λαθρομετανάστες εἰς βάρος τῶν Ἕλλήνων.

Τά ἐξωγενῆ χαρακτηριστικά αὐτῶν, σαφέστατα ἔχουν σωματότυπον Ἑλληνικόν. Τά ψυχολογικά χαρακτηριστικά ὅμως;

Νά προσθέσωμεν εἰς τούς ἀντιρατσιστάς καί ὁρισμένους κωλοβολεμένους πολιτικούς, δημοσιογράφους καί ἀρτῖστες.

Νά προσθέσωμεν εἰς αὐτούς, καί τούς λαθρομετανάστες οἱ ὁποίοι θέλουν νά κάνουν δικήν τους τήν πατρίδαν μας, καί οἱ ὁποίοι εἶναι σέ συνεργασίαν μέ τούς προηγούμενους, καί αὐτοί ὁμιλοῦν καί διαλαλοῦν ἀντιρατσιστικά. Μεταξύ αὐτῶν καί οἱ μουσουλμάνοι.

Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν ἐπαληθεύται ὀ Πλάτων ὁ ὁποῖος λέγει:

Ἀλλά μήν πρώτη γε καί μεγίστη τῶν χρειῶν ἡ τῆς τροφῆς παρασκευή τοῦ εἶναι τε καί ζῆν ἕνεκα.

Δηλ. ἡ πρώτη καί μεγαλυτέρα ἀνάγκη εἶναι αὐτή τῆς ἀνευρέσεως καί παρασκευῆς τῆς τροφῆς διά νά δυνάμεθα νά ζῶμεν καί νά ὑπάρχωμεν. Ὁ Πλάτων ἐνταῦθα, δέν περιορίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς τροφῆς μόνον εἰς τό νά ζῶμεν, ἡ ὁποία εἶναι καθαρῶς μία ἀνάγκη ζωϊκῆς προελεύσεως, ἀλλά δίδει καί μίαν ἄλλην διάστασιν ἀνωτέρας ἰδιότητος, αὐτή τῆς ὑπάρξεως, ὡς ἀνθρωπίνου χαρακτηριστικοῦ. Τό εἶναι=ἀπαρέμφατον τοῦ εἰμί=εἶμαι, ὑπάρχω. Καἰ ἐπειδή ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι Ἑλληνοκεντρικοί, τήν ἰδιότητα τοῦ εἰμί τήν προσδιορίζουν διά τούς Ἕλληνας καί ὄχι διά τούς βαρβάρους.

Πολλοί δέ λαθρομετανάστες δηλώνουν ὁτι ἀγαποῦν τήν Ἐλλάδα καί αἰσθάνονται Ἕλληνες καί θέλουν νά ἀποκτήσουν τήν Ἑλληνικήν Ἰθαγένειαν. Δέν θυμίζουν τίποτα παρά πάνω ἁπ΄τά σκυλάκια πού ἔχουν αἱ κυρίες τά κανύς, τά ὁποία ἡ κυρία τους, τούς φορά διαφορετικήν <σημαίαν> κάθε μέρα, καί πάντοτε αὐτά εἶναι ὅλο χαρά. Ἔτσι καί οἱ λαθρομετανάστες προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τήν τροφήν τους σηκώνουν σημαίαν εὐκαιρίας, εἴτε τήν Ἐλληνικήν εἴτε τήν Γαλλικήν κ.τ.λ. Μέ μεγάλην εὐκολίαν ἀλλάσουν τήν προέλευσιν των καί τήν καταγωγήν τους σάν νά εἶναι μεταλλαγμένα προϊόντα. Δέν σέβονται οὐδόλως τούς προγόνους τους. Ἐμφανίζονται ὡς πεινασμένοι, μά δέν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά εἶναι ἰμπεριαλιστές, διεκδηκόντας χῶρον πού δέν τούς ἀνήκει.

Τήν τελευταίαν διετίαν ὁρισμένοι ἕλληνες, διά ἀναζήτησιν τῆς τροφῆς, ἐγκατέλειψαν τήν Ἑλλάδα, καί μάλιστα ὅταν ἡ ΕΛΛΑΣ εὐρέθει ἐν κινδύνω. Μάλιστα ἴσως νά εὐρίσκεται ἐν κινδύνω, καί μέ τήν ψῆφον των, ψηφίζοντας ὡς πρωθυπουργόν τόν γιωργάκι. Εἶναι οἱ λεγόμενοι ρυψάσπιδες, εἶναι οἱ δηλοί πού πετοῦν τήν ἀσπίδαν τήν ὥραν τῆς μάχης. Πολλοί δέ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἰατροί. Αὐτοί ἔχασαν τό εἶναι καί τούς ἔμεινε τό ζωῶδες, ὡς εἶναι καί οἱ λαθρομετανάστες. Ἐφ ὅσον ἐγκαταλείψατε τήν Ἑλλάδα καλόν εἶναι νά ἀλλάξετε καί Ἰθαγένειαν, ἄλλωστε σήμερα εἶναι ντροπή κάποιος νά εἶναι Ἕλλην. Ἐπί πλέον νά ἀλλάξετε καί ὁνοματεπώνυμον, νά σταματήσετε νά χρησιμοποιῆτε τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν εἰς ὅλας τάς ἀποχρώσεις της, καί αὐτάς ἀκόμη τάς λέξεις πού περιέχονται σέ ξένες γλῶσσες. Τό maney καί ἡ mandam καί αὐταί εἶναι Ἑλληνικαί, βεβαίως δέν εἶναι ἐπιθυμητή ἡ ἐπιστροφή σας εἰς τήν Ἐλλάδα.

Ὑπάρχει μία πραγματικότης ἀποδεκτή ἀπό ὅλην τήν σημερινήν ἀνθρωπότητα. Ὁ λαός ὁ ὁποῖος ἔφτιαξεν τόν ἕναν, τόν λαμπρότερον καί μοναδικόν πολιτισμόν εἰς τόν πλανίτη Γῆ εἶναι ὁ Ἕλληνικός λαός, εἶναι ὁ Ἕλλην. Καί δ΄αὐτό, εἴμεθα πάρα πολύ ὑπερήφανοι. Ἐάν αὐτό εἶναι ρατσισμός, ναί εἴμεθα ρατσισταί.

Ἐπιθυμοῦμεν καί θέλομεν ἡ πατρίδα μας νά κατοικῆτε μόνον ἀπό Ἕλληνες, ἐάν αὐτό εἶναι ρατσισμός, ναί εἴμεθα ρατσιστές.

Μά αὐτά εἶναι αὐτονόητες σκέψεις. Ἐάν κάποιος Ἕλλην ἔχει διαφοτερικήν ἄποψιν, αὐτό συμαίνει ὁτι ὑποεκτιμᾶ τόν ἐαυτόν του, τό ἐγώ του. Τοῦτο ὅμως εἶναι στοιχεῖον ψυχοπαθολογικῆς ἐρμηνείας.

Δ΄αὐτό ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ πολιτισμοῦ, λέγομεν εἰς ὅλους τούς λαθρομετανάστες νά ἀγαποῦν, νά σέβονται καί νά ἐκτιμοῦν τούς προγόνους τους καί τήν πατρίδα τους, νά ἐπιστρέψουν εἰς αὐτάς, ἐργαζόμενοι δ΄τό καλόν τῆς πατρίδος των..

Βεβαίως καλόν καί οἱ μικροηγετικές ὁμάδες τῆς ἀριστερᾶς νά ἀναζητήσουν τάς πατρικάς πατρίδας καί νά ἐπιστρέψουν εἰς αὐτάς, διότι ἐδῶ εἶναι ἡ Πατρίδα τοῦ Μίνωα, τοῦ Μ.Ἀλέξανδρου, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ Πυθαγόρα, Τοῦ Ἀρχιμήδη, τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Κολοκοτρώνη, Τοῦ Παπαφλέσα, τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ Μεταξά καί τόσων ἄλλων.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα