Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

ΑΣ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ

Α) Παγκόσμια πρώτη ανακοίνωση για την αλήθεια περί της λεξαριθμίας

Εγώ το κείμενο, συνεπές στις γραπτές μου δηλώσεις, σου αποκαλύπτω για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας την αλήθεια περί της θεωρίας της λεξαριθμίας.
Ο αριθμός και το γράμμα είναι το D.N.A του λόγου σου, είναι το πρωτόγονο δίπολο, που αρμονικά συνδέεται και σχηματίζει το κηρύκειο του Ερμή, είναι η σκάλα της ανόδου σου .
Αυτό το δίπολο, εσύ δρομέα άνθρωπε, το μεταφέρεις ως σκυτάλη μέσα σου πρώτα από όλα και για πάντα. Εσύ εφοδιασμένος με αυτά τα δώρα μπορείς να λειτουργείς με σοφία στο γίγνεσθαι και να κοινωνείς στο είναι.
Αγαπητέ αναγνώστα, ήλθα να σε βεβαιώσω ότι είσαι άνθρωπος και ότι δικαιούσαι παιδείας ανθρώπων για σύσταση όχι μόνο συν-λογισμών αλλά πρωτίστως λογισμών.
Η οργάνωση της ύλης έγινε με τους ίδιους νόμους που οργανώθηκε ο γραπτός σου και ο προφορικός σου λόγος.
Επειδή λόγος και ύλη ομοιόθετα επί του μίτου της ευαρίθμου ακολουθίας, μπορείς εσύ μέσω του λόγου σου να γνωρίσεις και τα της ύλης.
Μάθε ότι ο γραπτός σου λόγος, ως απόλυτος γεωμετρικός σχεδιασμός, είναι εξ αρχής
ολοκληρωμένος και στηρίζει τον προφορικό σου λόγο.
Εγώ το κείμενο ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ και θα το εννοήσεις και συ φίλε αναγνώστα ότι δεν υπάρχουν ‘’χαμένα γράμματα’’ ( στίγμα , κόππα και σαμπί) αλλά αυτά λειτουργούσαν και θα λειτουργούν πάντοτε και στο γραπτό σου και στο προφορικό σου λόγο.
Στον προφορικό λόγο, επειδή οι φθόγγοι- λέξεις- προτάσεις εκπέμπονται ως κυματομορφή, από τον ομιλούντα, δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα. Η φωνή σου είναι η φω-τεινή μουσική σου.
Ακριβώς αυτά τα αραιώματα-παύσεις- διαστήματα-κενά θα έπρεπε ο αληθής λόγος να τα δηλώσει και στο γραπτό λόγο.
Έτσι σου αποκαλύπτω για πρώτη φορά τον βασικό άφωνο λόγο σου.
Το στίγμα, που είναι η τελεία
Το κόππα, που είναι το κόμμα και
Το σαμπί, που είναι το διάστημα μεταξύ των λέξεων.
Επειδή το σύστημα είναι αληθές, έχουν δοθεί σε αυτές τις άφωνες παράμετρες του λόγου, όπως αρμόζει, και οι αριθμητικές τους τιμές.
Ακριβώς όπως οι τιμές των διαστημάτων στη μουσική κλίμακα.
Έτσι ισχύει η αντιστοιχία:
Στο στίγμα =τελεία αντιστοιχεί ο αριθμός 006
Στο κόππα = κόμμα αντιστοιχεί ο αριθμός 090
Στο σαμπί = διάστημα = κενό αντιστοιχεί ο 900
Δίκαια λοιπόν αναβαθμίστηκε αυτόματα η συνεχής μεγαλογράμματη γραφή στην πληρέστερη μικρογράμματη, ως νέα version, για να δηλώνεται και το ΚΕΝΟ του λόγου. Η αξία του λόγου έγκειται και στα κενά του.
Η σιωπή = παύση είναι χρυσός.
Ο αληθής κώδικας της λεξαριθμίας με τον οποίο αγαπητέ αναγνώστα μπορείς να στείλεις- κοινωνήσεις οποιοδήποτε κρυπτογραφημένο μήνυμα είναι ο κάτωθι.
Α=001
Β=002
Γ=003
Δ=004
Ε=005
Στίγμα=τελεία=006
Ζ=007
Η=008
Θ=009
Ι=010
Κ=020
Λ=030
Μ=040
Ν=050
κηρύκειο του Ερμή Ξ=060
Ο=070
Π=080
Κόππα=κόμμα=090
Ρ=100
Σ=200
Τ=300
Υ=400
Φ=500
Χ=600
Ψ=700
Ω=800
Σαμπί=παύση=900
Τώρα, αγαπητέ ταξιδιώτη, δοκίμασε για πρώτη φορά να αριθμολογήσεις, αποκαλύπτοντας το σώμα μου, ξύνοντας το πνεύμα μου.
900ΟΟ1Ο50400Ο80Ο70ΟΟ9ΟΟ5300Ο70200900ΟΟ1
100600ΟΟ8900ΟΟ8900ΟΟ1Ο30ΟΟ8ΟΟ9ΟΟ5Ο10ΟΟ1
900
ΟΟ5Ο10Ο40ΟΟ1Ο10900Ο70900ΟΟ1100Ο10ΟΟ9Ο40
Ο70200ΟΟ6
ΟΟ5Ο10Ο40ΟΟ1Ο10900ΟΟ1Ο80Ο70100100Ο70Ο10
ΟΟ1900300ΟΟ8200900ΟΟ1Ο50400Ο80Ο70ΟΟ9ΟΟ5
300Ο70400900ΟΟ1100600ΟΟ8200900800200900100
ΟΟ8200ΟΟ8900300Ο70400900ΟΟ1200ΟΟ8Ο40Ο70
400ΟΟ6
Ο40ΟΟ5600100Ο10900300800100ΟΟ1900Ο70Ο40Ο10
Ο30Ο70400200ΟΟ5200900Ο20ΟΟ1Ο10900ΟΟ5ΟΟ3
100ΟΟ1500ΟΟ5200Ο90600800100Ο10200900Ο50ΟΟ1
900ΟΟ3Ο50800100Ο10ΟΟ7ΟΟ5Ο10200900Ο70300
Ο10900ΟΟ5ΟΟ3800900ΟΟ8Ο40Ο70400Ο50900Ο20
ΟΟ1Ο10900ΟΟ5Ο10Ο40ΟΟ1Ο10900200ΟΟ8Ο40ΟΟ1
Ο50300Ο10Ο20ΟΟ8900Ο80ΟΟ1100ΟΟ1Ο40ΟΟ5300
100Ο70200900300ΟΟ8200900ΟΟ4Ο70Ο40ΟΟ8200900
300Ο70400900Ο30Ο70ΟΟ3Ο70400900200Ο70400ΟΟ6
300800100ΟΟ1900Ο40Ο70Ο30Ο10200900Ο60ΟΟ5Ο20
Ο10Ο50ΟΟ8200ΟΟ5200900300ΟΟ8Ο50900Ο40ΟΟ1
ΟΟ9ΟΟ8300ΟΟ5Ο10ΟΟ1900300ΟΟ8200900ΟΟ1Ο50
ΟΟ1ΟΟ3Ο50800200ΟΟ8200900300ΟΟ8200900Ο10
ΟΟ5100ΟΟ8200900ΟΟ5400ΟΟ1100Ο10ΟΟ9Ο40Ο70
400900ΟΟ1Ο20Ο70Ο30Ο70400ΟΟ9Ο10ΟΟ1200ΟΟ6
ΟΟ5ΟΟ3800900Ο20ΟΟ1Ο10900300Ο70900200800Ο40
ΟΟ1900Ο40Ο70400900300Ο70900ΟΟ3100ΟΟ1Ο40
Ο40ΟΟ1Ο90ΟΟ5Ο10Ο40ΟΟ1200300ΟΟ5900ΟΟ1Ο80
Ο70900300ΟΟ1900Ο80100800300ΟΟ1900ΟΟ5Ο10200
900300ΟΟ8Ο50900300ΟΟ1Ο60ΟΟ8Ο90Ο40ΟΟ5300
ΟΟ1900ΟΟ1Ο80Ο70900300ΟΟ8Ο50900Ο80Ο30ΟΟ8
Ο60ΟΟ8900Ο20ΟΟ1Ο10900200400200300ΟΟ1200
ΟΟ8900300Ο70400900600ΟΟ1Ο70400200ΟΟ6
ΟΟ8900Ο80Ο30ΟΟ8Ο60ΟΟ8900ΟΟ5Ο10Ο50ΟΟ1Ο10
900300Ο70900Ο80100800300Ο70900ΟΟ2ΟΟ8Ο40ΟΟ1
Ο90Ο20ΟΟ1Ο10900ΟΟ5Ο10Ο50ΟΟ1Ο10900Ο80100
ΟΟ1Ο60ΟΟ8900ΟΟ5200800300ΟΟ5100Ο10Ο20ΟΟ8
Ο90Ο80100ΟΟ1Ο60ΟΟ8900ΟΟ1Ο50ΟΟ1ΟΟ3Ο20ΟΟ8
200Ο90Ο70Ο40Ο70Ο10Ο70Ο80ΟΟ1ΟΟ9ΟΟ8300Ο10
Ο20ΟΟ8200Ο90ΟΟ1400300Ο70Ο80ΟΟ1ΟΟ9ΟΟ8200
Ο90300ΟΟ1400300Ο70Ο30Ο70ΟΟ3Ο10ΟΟ1200ΟΟ6
ΟΟ5ΟΟ3800900300Ο70900ΟΟ1100Ο10ΟΟ9Ο40Ο70
ΟΟ3100ΟΟ1Ο40Ο40ΟΟ1Ο90800200900200ΟΟ8Ο40
ΟΟ1Ο50300Ο10Ο20Ο70200900Ο70100Ο70200900ΟΟ1
400300ΟΟ8200900300ΟΟ8200900ΟΟ1Ο20Ο70Ο30Ο70
400ΟΟ9Ο10ΟΟ1200900Ο20100ΟΟ1300800900ΟΟ3
Ο10ΟΟ1900200ΟΟ5Ο50ΟΟ1900300Ο70900ΟΟ1100
600ΟΟ5Ο10Ο70900300800Ο50900ΟΟ2ΟΟ8Ο40ΟΟ1
300800Ο50Ο90ΟΟ5300200Ο10900800200300ΟΟ5Ο90
ΟΟ5200400900Ο40ΟΟ5300100800Ο50300ΟΟ1200900
300ΟΟ1900Ο80100ΟΟ1ΟΟ3Ο40ΟΟ1300ΟΟ1900Ο50
ΟΟ1900200ΟΟ5900ΟΟ5Ο80Ο10200Ο20ΟΟ5500ΟΟ9
Ο70400Ο50900300ΟΟ1900ΟΟ8ΟΟ4ΟΟ8900400Ο80
ΟΟ1100600Ο70Ο50300ΟΟ1900Ο70Ο50Ο70Ο40ΟΟ1
300ΟΟ1ΟΟ6
200300Ο70900ΟΟ1100600ΟΟ5Ο10Ο70900ΟΟ1400300
Ο70Ο90ΟΟ5600ΟΟ5Ο10200900Ο20ΟΟ1Ο10900300
ΟΟ1900ΟΟ4Ο10Ο20ΟΟ1900200Ο70400900Ο10600Ο50
ΟΟ8Ο90300ΟΟ8Ο50900Ο40Ο50ΟΟ8Ο40ΟΟ8900200
Ο70400Ο90300Ο70900Ο80ΟΟ1100ΟΟ5Ο30ΟΟ9Ο70
Ο50900200Ο70400900Ο20ΟΟ1Ο10900300ΟΟ1900Ο80
Ο70100Ο10200Ο40ΟΟ1300ΟΟ1900200Ο70400ΟΟ6
ΟΟ5Ο20ΟΟ5Ο10900200300ΟΟ8100Ο10ΟΟ7ΟΟ5Ο10
200900300Ο70900Ο80ΟΟ1100Ο70Ο50900200Ο70400
900Ο20ΟΟ1Ο10900ΟΟ3Ο10Ο50ΟΟ5200ΟΟ1Ο10900
Ο80100Ο70500ΟΟ8300ΟΟ8200900ΟΟ3Ο10ΟΟ1900
300ΟΟ8Ο50900ΟΟ5Ο80Ο70Ο40ΟΟ5Ο50ΟΟ8900Ο40
ΟΟ5100ΟΟ1ΟΟ6
ΟΟ1Ο30Ο30ΟΟ1900ΟΟ1400300Ο70900ΟΟ4ΟΟ5Ο50
900ΟΟ1100Ο20ΟΟ5Ο10ΟΟ6
Ο80100ΟΟ5Ο80ΟΟ5Ο10900Ο50ΟΟ1900ΟΟ4Ο70Ο20
Ο10Ο40ΟΟ1200ΟΟ5Ο10200900ΟΟ1Ο40ΟΟ2100Ο70
200Ο10ΟΟ1900Ο20ΟΟ1Ο10900Ο50ΟΟ5Ο20300ΟΟ1
100ΟΟ6
Ο80100Ο10Ο50900ΟΟ1Ο80Ο70900ΟΟ5Ο40ΟΟ5Ο50
ΟΟ1900ΟΟ5Ο10Ο50ΟΟ1Ο10900300Ο70900ΟΟ5Ο10
Ο50ΟΟ1Ο10Ο90300Ο70900300ΟΟ1400300Ο70Ο50
Ο90300Ο70900200400Ο50ΟΟ5600ΟΟ5200Ο90300Ο70
900ΟΟ1200600ΟΟ5300Ο70Ο50Ο90300Ο70900ΟΟ1
Ο50ΟΟ5Ο60ΟΟ1100300ΟΟ8300Ο70Ο50Ο90300Ο70
900ΟΟ1ΟΟ2ΟΟ1300Ο70Ο50Ο90300Ο70900Ο10ΟΟ5
100Ο70Ο50Ο90300Ο70900ΟΟ1Ο80Ο70Ο30400300Ο70
Ο50Ο90300Ο70900ΟΟ1100100ΟΟ8300Ο70Ο50ΟΟ6
300Ο70900300ΟΟ1400300Ο70Ο50900ΟΟ4Ο10ΟΟ1900
300ΟΟ8200900ΟΟ1Ο50ΟΟ1Ο20Ο30ΟΟ1200300Ο10
Ο20Ο70300ΟΟ8300ΟΟ1200Ο90Ο80ΟΟ1100ΟΟ1ΟΟ3
ΟΟ5Ο10900300Ο70900ΟΟ5300ΟΟ5100Ο70Ο50Ο90
300Ο70900Ο70Ο80Ο70Ο10Ο70Ο50900ΟΟ5Ο10Ο50
ΟΟ1Ο10900ΟΟ1100Ο10ΟΟ9Ο40ΟΟ8200Ο10Ο40Ο70
Ο50Ο90ΟΟ1100ΟΟ1900ΟΟ4Ο10ΟΟ1Ο20100Ο10300
Ο70Ο50Ο90Ο70Ο80Ο70300ΟΟ5900Ο20ΟΟ1Ο10900
200600ΟΟ5300Ο10Ο20Ο70Ο50900Ο20ΟΟ1Ο10900
Ο20ΟΟ2ΟΟ1Ο50300Ο10200Ο40ΟΟ5Ο50Ο70Ο50Ο90Ο
Ο5Ο60900Ο70400900Ο20ΟΟ1Ο10900ΟΟ8900ΟΟ9
ΟΟ5800100Ο10ΟΟ1900300ΟΟ8200900200600ΟΟ5300
Ο10Ο20Ο70300ΟΟ8300ΟΟ1200ΟΟ6
Τώρα εννοείς ότι κάθε λέξη έχει μόνο έναν αριθμό και ότι κάθε αριθμός αντιστοιχεί μόνο σε μια λέξη, υπάρχει δηλαδή μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ τους.
Εγώ σαν κείμενο έχω μοναδικό αριθμητικό πρόσωπο.
Στην αρχαιότητα έγραφαν τους αριθμούς με γράμματα, δηλαδή αριθμολογούσαν.
Τώρα για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι ο αριθμός μπορεί να λογαριθμήσει.
Η κοινωνία της τεχνολογίας, βιαίως, με πρόσχημα τις ανάγκες της προσπαθεί να λύσει τους άρρηκτους δεσμούς του διπόλου, διχάζοντας το ον σε θετικό και θεωρητικό, προκαλώντας του σύγχυση.
Αυτοί οι δυο πυλώνες του
ω-μέγα ! είναι ικανοί να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ανελιχθεί στο χώρο του νοείν. Οι φιλόλογοι ας αριθμολογήσουν.
Οι μαθηματικοί ας λογαριθμήσουν .

Άνθρωπε χαίρε που είσαι άνθρωπος !!!
ΠΗΓΗ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα