Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (4 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ) Μέρος 8ο

Flouting Dream by AquaStargazer


Μάθαμε ότι το όνειρο που τώρα ζείτε είναι το αποτέλεσμα του εξωτερικού ονείρου που αιχμαλω­τίζει την προσοχή σας και σας τροφοδοτεί με όλες τις πεποιθήσεις σας. Η διαδικασία της εξημέρωσης θα μπορούσε να ονομαστεί και όνειρο της πρώτης προσοχής, επειδή το πρώτο όνειρο της ζωής σας  δημιουργήθηκε με βάση τον τρόπο με τον οποίο χρη­σιμοποιήθηκε η προσοχή σας για πρώτη φορά.

Ένας τρόπος να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας εί­ναι να εστιάσετε την προσοχή σας σε όλες τις παλιές συμφωνίες που είχατε κάνει με τον εαυτό σας και να τις μεταβάλετε. Κάνοντάς το αυτό, χρησιμοποιείτε την προσοχή σας για δεύτερη φορά, δημιουργώντας έτσι το όνειρο της δεύτερης προσοχής — με λίγα λό­για, το καινούριο όνειρο.

Η διαφορά είναι ότι εσείς δεν είστε πια αθώοι. Όταν ήσαστε μικροί, αυτό δεν ίσχυε: δεν είχατε επι­λογή. Όμως, δεν είστε πια παιδιά. Τώρα είναι στο χέρι σας να επιλέξετε σε τι να πιστέψετε και σε τι όχι. Μπορείτε πλέον να πιστέψετε σε οτιδήποτε και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο εαυτός σας.

Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσετε την ομίχλη που καλύπτει το νου σας. να καταλά­βετε ότι βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση ονείρου. Μόνο με την επίγνωση θα έχετε τη δυνατότητα να μεταμορφώσετε το όνειρο σας. Όταν αποκτήσετε την επίγνωση ότι όλη η δραματική ιστορία της ζωής σας δεν είναι παρά αποτέλεσμα των πεποιθήσεών σας κι ότι αυτές οι πεποιθήσεις δεν είναι αληθινές, μόνο τότε θα είστε σε θέση να τις αλλάξετε. Ωστό­σο, για να αλλάξετε ριζικά τις πεποιθήσεις σας, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στα σημεία που χρειάζονται αλλαγή. Πρέπει να ξέρετε ποιες συμφωνίες θέλετε να αλλάξετε, για να μπορέσετε να τις αλλάξετε.


Συνεπώς, το δεύτερο βήμα είναι να αναπτύξετε επίγνωση όλων των περιοριστικών και βασισμένων στο φόβο πεποιθήσεων που σας κάνουν δυστυχισμέ­νους. Καταγράφετε όλα τα πιστεύω σας, όλες τις συμφωνίες που έχετε κατά καιρούς συνάψει και μέ­σω αυτής της διαδικασίας ξεκινάτε τη μεταμόρφω­ση. Οι Τολτέκοι αποκαλούσαν αυτή τη διεργασία Τέχνη της Μεταμόρφωσης και πρόκειται πραγματι­κά για μια σπάνια ικανότητα. Αυτή η ικανότητα κερ­δίζεται με το να μετατρέψετε τις βασισμένες στο φόβο συμφωνίες που σας κάνουν να υποφέρετε και να επαναπρογραμματίσετε το νου σας όπως εσείς επιθυμείτε. Μια από τις μεθόδους για να το επιτύχε­τε αυτό είναι να εξερευνάτε και να υιοθετείτε εναλ­λακτικές πεποιθήσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι Τέσσερις Συμφωνίες.

Η απόφαση υιοθέτησης των Τεσσάρων Συμφω­νιών αποτελεί μια κήρυξη πολέμου με στόχο την ανάκτηση της ελευθερίας σας από το παράσιτο.

Dream Feeders by KairiYukari


Οι Τέσσερις Συμφωνίες σάς προσφέρουν τη δυνατότη­τα να δώσετε τέλος στον συναισθηματικό πόνο και κατά συνέπεια να αρχίσετε να απολαμβάνετε τη ζωή σας και να πλάσετε ένα καινούριο όνειρο. Από εσάς εξαρτάται να εξερευνήσετε τις άπειρες δυνατότητες του ονείρου σας. Οι Τέσσερις Συμφωνίες δημιουρ­γήθηκαν για να σας στηρίξουν στην Τέχνη της Μετα­μόρφωσης, για να σας βοηθήσουν να διακόψετε τις περιοριστικές συμφωνίες, να κερδίσετε περισσότε­ρη προσωπική δύναμη και να γίνετε ισχυρότεροι. Όσο πιο ισχυροί είστε, τόσο πιο πολλές συμφωνίες μπορείτε να διακόψετε, μέχρι τη στιγμή που θα φτά­σετε στον πυρήνα όλων αυτών των συμφωνιών.

Η άφιξη στον πυρήνα των συμφωνιών είναι αυτό που εγώ ονομάζω άφιξη στην έρημο. Φθάνοντας στην έρημο, έρχεστε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δαίμονές σας. Επιστρέφοντας από την έρημο, όλοι αυτοί οι δαίμονες έχουν γίνει άγγελοι.

Η εξάσκηση των τεσσάρων νέων συμφωνιών απο­τελεί μια σπουδαία πράξη δύναμης. Απαιτείται με­γάλη προσωπική δύναμη για να λύσει κανείς τα κακά μάγια που κυβερνούν το μυαλό του. Κάθε φορά που βάζετε τέρμα σε μια συμφωνία, κερδίζετε περισ­σότερη δύναμη. Ξεκινάτε με συμφωνίες που είναι μικρές και δεν απαιτούν πολλή δύναμη. Καθώς διακόπτονται όλες αυτές οι μικρότερες συμφωνίες, η προσωπική σας δύναμη θα αυξάνεται μέχρι να εί­στε πια έτοιμοι να έρθετε αντιμέτωποι με τους δαί­μονες που κυριαρχούν στο νου σας. Για παράδειγμα, το κοριτσάκι που πίστεψε ότι δεν έχει ωραία φωνή είναι σήμερα είκοσι ετών κι εξακολουθεί να μην τραγουδάει. 

Ένας τρόπος για να καταπολεμήσει την πεποίθηση ότι έχει άσχημη φωνή, είναι να πει: «Ε, λοιπόν, θα προσπαθήσω να τραγουδήσω, έστω κι αν η φωνή μου είναι χάλια». Κατόπιν, μπορεί να προσποιηθεί ότι κάποιος την άκουσε κι ενθουσιάστηκε μαζί της. Αυτή η μέθοδος μπορεί να κόψει τη συμφωνία σε πολλά μικροσκο­πικά κομμάτια, αλλά δεν θα την απομακρύνει. Ωστό­σο, τώρα η κοπελίτσα διαθέτει λίγη περισσότερη δύναμη και κουράγιο για να προσπαθήσει ξανά και ξανά, ώσπου να βάλει τέλος στη συμφωνία.

Αυτή είναι μια διέξοδος από το όνειρο της κόλα­σης. Όμως, κάθε συμφωνία που σας έκανε να υπο­φέρετε κι από την οποία απαλλάσσεστε, θα πρέπει να αντικαθίσταται από μια καινούρια, που σας κά­νει ευτυχισμένους. Μόνο έτσι δεν θα επιστρέψει η παλιά συμφωνία. Αν βάλετε στη θέση της μια νέα συμφωνία, τότε η παλιά θα έχει χαθεί για πάντα.

Είναι πολλές οι ακλόνητες εκείνες πεποιθήσεις μας που κάνουν αυτή τη διαδικασία να μοιάζει ακα­τόρθωτη. Γι' αυτό πρέπει να προχωράει κανείς βήμα-βήμα και να επιδεικνύει υπομονή. Ο τωρινός τρόπος ζωής σας είναι το αποτέλεσμα πολλών χρό­νων εξημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, να απαλλαγείτε από την εξημέρωση μέσα σε μια μέρα. Η αναίρεση συμφωνιών είναι δύσκολη υπόθεση, για­τί επιβάλλουμε τη δύναμη του λόγου (δηλαδή τη δύ­ναμη της θέλησης μας) σε οποιαδήποτε συμφωνία έχουμε συνάψει στο παρελθόν.

Χρειαζόμαστε την ίδια ποσότητα δύναμης για να μετατρέψουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να αλ­λάξουμε μια συμφωνία με λιγότερη δύναμη από αυ­τή που χρειάστηκε για τη δημιουργία της και σχεδόν όλη μας η προσωπική δύναμη επενδύεται στην τήρη­ση των συμφωνιών που έχουμε κάνει με τον εαυτό μας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συμφωνίες μας είναι στην πραγματικότητα ένας ισχυρός εθισμός. Είμα­στε εθισμένοι να είμαστε όπως είμαστε. Είμαστε εθισμένοι στο θυμό, τη ζήλια και την αυτολύπηση. Είμαστε εθισμένοι σε πεποιθήσεις που μας λένε: «Δεν είμαι αρκετά άξιος/α, ούτε κι αρκετά έξυπνος/η. Γιατί, λοιπόν, να προσπαθήσω; Ας το κάνει κάποιος άλλος, που είναι καλύτερος από μένα».

Όλες αυτές οι παλιές συμφωνίες, που κυβερνούν το όνειρο της ζωής μας, δεν οφείλονται παρά στη συ­νεχή τους επανάληψη. Συνεπώς, για να τις Τέσσερις Συμφωνίες, θα πρέπει να χρησιμοποιή­σετε τη μέθοδο της επανάληψης. Η εξάσκηση των νέων συμφωνιών στη ζωή σας και η διαρκής του επανάληψη είναι ο τρόπος για να γίνετε από μαθη­τές δάσκαλοι.Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα