Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΡ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ
ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ


Εδάφ. 5. ΕΡΜΗΣ απολογούμενος:


- Από τα φωτεινά εκείνα πεδία είδα να ξεχύνεται στη φύση Λόγος 'Αγιος, κι από την υγρά φύση να ξεπηδά προς τα ύψη ένα κούφιο, δραστικό οξύ και άκρατο πυρ. Είδα επίσης τον ελαφρό αέρα ν' ακολουθεί το πνεύμα που επλανάτο στη γη κρεμασμένος σ' αυτό καθώς ανέβαινε από τη γη και τα νερά της προς το πυρ

Αυθεντικό κείμενο:
ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος·
κοῦφον δὲ ἦν καὶ ὀξύ, δραστικὸν δὲ ἅμα, καὶ ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύματι, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ μέχρι τοῦ πυρὸς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος, ὡς δοκεῖν κρέμασθαι αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ·
γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι
<τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος· κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν. 


.................
......................................

Ανάλυση:
Ο Φωτεινός Λόγος ο Πατέρας Όλων Φως και Ζωή, με Άγιο Λόγο επενέβη σε αυτή την σκοτεινή άλογη φύση, και η πιο λεπτοφυής ουσία αυτής της σκοτεινής φύσης που είναι το άκρατο πυρ υψώθηκε στο ανώτερο σημείο (της σκοτεινής φύσης).
σημ: άρα ο Άγιος Λόγος ενώθηκε με το άκρατο πυρ αυτής της σκοτεινής φύσης ώστε να επιφέρει την Αρμονία στο "άκρατο- άλογο" πυρ.

σημ: ποιος είναι ο Άγιος Λόγος; από τη στιγμή που παρακάτω μας λέει τα εξής;

– Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης· 
(σημ: σκότος είναι το δοχείο η Ύλη)
"ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ". 

Άρα ο Φωτεινός Λόγος είναι ο Υιός του Πατέρα Όλων Τριαδικού θεού.
Ο Άγιος Λόγος ποιος είναι;
είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός, είναι ο Άγιος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού, που επεμβαίνει-ενεργεί στην άλογη φύση, από πυρ και πνεύμα, και όταν επεμβαίνει στην κατωφερή άλογη υγρή φύση τότε γίνεται πνευματικός Λόγος.
γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι
<τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος· κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν.
 

συνέχεια:
Η δε αμέσως επόμενη ανάλογα με την σύσταση της λεπτοφυή ουσία είναι το πνεύμα, (της σκοτεινής φύσης). που ακολούθησε για να φτάσει το άκρατο πυρ ανεβαίνοντας προς αυτό.
"τῷ πνεύματι, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ μέχρι τοῦ πυρὸς" 
Άρα πυρ και πνεύμα είναι ενωμένα με τον Άγιο Λόγο.
συνέχεια:
Από την κατωφερή υγρή φύση ο αέρας ανέβηκε και ενώθηκε με το πνεύμα.
"ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύματι,"

σημ: το πνεύμα επειδή είναι ενωμένο με το πυρ και με τον Άγιο Λόγο στους ανώτερους κύκλους, έχει πάρει τις δυνάμεις της Αρμονίας από τον Άγιο Λόγο.

Επειδή όμως είναι μεταβαλλόμενη αυτή η φύση σε Επτά κύκλους μεταβάλλεται ο Άγιος Λόγος στην κατωφερή υγρή φύση σε πνευματικό Λόγο όπου ενώνεται με την φωτιά και τον αέρα.

συνέχεια:
Η γη και τα νερά έμειναν μόνα τους στον κατωφερή υγρό κόσμο αναμεμιγμένα.
γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι <τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος· 
κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν.

σημ: βλέπουμε λοιπόν ότι η γη και τα νερά ενώθηκαν με την φωτιά και τον αέρα, άρα ο πνευματικός Λόγος κινεί όλη την υγρή φύση.

Άρα έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ο δεύτερος Νους δημιουργός την ζωή στους Επτά μεταβαλλόμενους κύκλους, σε ολόκληρη την κτιστή δημιουργία, με Άγιο Λόγο στους ανώτερους κύκλους με λεπτοφυή ουσία από πυρ και πνεύμα, και με τον πνευματικό Λόγο στην κατωφερή υγρή φύση που είναι από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

συνέχεια:
Η φύση λοιπόν μεταβάλλεται από τον δεύτερο Νου δημιουργό σε επτά κύκλους, επτά κόσμους, επτά σύμπαντα, ανάλογα με την σύσταση των Τεσσάρων στοιχείων που εμπεριέχονται μέσα τους.
......


Στον δικό μας κατωφερή κόσμο της υγρής φύσης, τα Τέσσερα στοιχεία είναι η φωτιά ο αέρας η γη και τα νερά όλα αναμεμιγμένα που κινούνται από τον πνευματικό Λόγο.

συνέχεια:

Η έμβια θνητή ζωή εδώ στον δικό μας κατωφερή κόσμο δημιουργήθηκε στη μήτρα από το ψυχρό-θερμό, όπου η φωτιά είναι το θερμό και ο αέρας το ψυχρό, και γεννήθηκε από την ένωση αυτή το διπολικό πνεύμα στην κατωφερή υγρή φύση.

σημ: η μήτρα είναι και συμβολίζει το θηλυκό,  ενώ το σπέρμα συμβολίζει το αρσενικό..η δε ένωση τους γεννά την φύση, και την έμψυχη ζωή.

διαβάζουμε σχετικά τι γράφει ο Ερμής στον Ποιμάνδρη:
Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ·

θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον. 
σημ: πέπειρον είναι το ουδέτερο, η φωτιά που συμβολίζει το πνεύμα.

ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου. 
σημ: ο αιθέρας είναι ο πνευματικός λόγος που πήρε το πνεύμα όταν ενώθηκε στη μήτρα με τον πνευματικό λόγο.

Το δε πνεύμα είναι ο αέρας και η φωτιά, δηλαδή η φύση.
Το δε πνεύμα στα έμβια σώματα είναι το ψυχρό-θερμό.

Η δε ψυχή στα έμβια σώματα είναι ο πνευματικός λόγος που εξουσιάζει και οδηγεί το πνεύμα και το σώμα.

Τα δε έμβια αισθητά σώματα είναι άλογα και δεν έχουν ελεύθερη επιλογή διότι όλα οδηγούνται από την φύση, και η φύση οδηγείται από τον πνευματικό λόγο.

διαβάζουμε σχετικά τι γράφει ο Ερμής στον Ποιμάνδρη:
Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ·
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον.
ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου.


Εκτός από τον άνθρωπο που φέρει τον Λόγο στον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής, και είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο, και γι'αυτό έχει ελεύθερη επιλογή, διότι μπορεί να εξουσιάζει τα πάντα.

ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν,
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.
........

Αυτό το πνεύμα με τις διπολικές μορφές εκδηλώνεται επιφέροντας την ζωή στα σώματα που είναι από γη και νερό, που είναι και αυτά στη μήτρα ενωμένα (γη και νερό) και γεννήθηκε το σπέρμα (σώμα).

Και με όλα μαζί τα τέσσερα στοιχεία ενωμένα στη μήτρα, το σπέρμα με το πνεύμα, γεννούν το αισθητό σώμα δηλαδή την έμβια ζωή των θνητών σωμάτων, και την γέννηση των πάντων στον κατωφερή κόσμο.

Οι ψυχές φέρουν τον πνευματικό Λόγο.
Και ολόκληρο το κατωφερή σύμπαν το οδηγεί ο πνευματικός Λόγος.

Ο δε άνθρωπος Φως και Ζωή έχει ελεύθερη επιλογή, και έτσι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τον οδηγεί το άλογο διπολικό πνεύμα, και όχι η ψυχή του που φέρει εκτός τον πνευματικό Λόγο την ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο και γι'αυτό ο άνθρωπος έχει τις δυνάμεις της Αρμονίας και των ΕΠΤΑ ΚΎΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΈΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ και μετέπειτα να γυρίσει εκεί που ανήκει..στο Φως.

.....................

Το πνεύμα λοιπόν στον εδώ υλικό κόσμο είναι το δίπολο φωτιά-αέρας, σε αντίθεση, όπου η φωτιά μας δίνει επίσης την λογική τις επιστήμες και τις τέχνες, και την ενόραση που μπορεί να δει μέχρι τα όρια του επόμενου κύκλου-σύμπαντος.

Το πνεύμα μας δίνει τον συναισθηματικό μας κόσμο, όπου μέσα από το παρόν βλέπουμε και οραματιζόμαστε το παρελθόν και το μέλλον, και αυτό μας βοηθά στο να θυμόμαστε τα προηγούμενα τα τωρινά και τα όσα σκεφτόμαστε να διαδραματισθούν στο μέλλον, βοηθώντας την λογική μας ώστε να επιφέρουμε τις τέχνες και τις επιστήμες.

Επίσης το πνεύμα λόγω της διπολικότητας "ψυχρό-θερμό" επειδή ενώνεται με το θνητό σώμα, μας φέρει και όλες τις αρνητικές αισθήσεις και συναισθήματα του σώματος, τα πάθη του σώματος, τις ανάγκες του σώματος, τις επιθυμίες του σώματος.

Η ανθρώπινη ψυχή όμως είναι η μόνη που μπορεί να δει και πέρα από την Ύλη.

 Η διπολικότητα αυτού του κόσμου, οφείλεται στο σώμα, διότι αυτό είναι που εκδηλώνει όλα τα αρνητικά και θετικά, διότι είναι στυγνή σκοτεινή φύση, εξού και οτιδήποτε αρνητικό προέρχεται από την θνητότητα του σώματος και μόνο.

η φωτιά-αέρας, το θερμό-ψυχρό, το καλό-κακό, η ζωή-θάνατος, όλα τα αντίθετα στον εσωτερικό μας συναισθηματικό κόσμο εκδηλώνονται από το θνητό σώμα αποκλειστικά, την γη και το νερό, "ξηρό-υγρό".

....................
......................................
Μας αναλύει λοιπόν ο Ερμής Τρισμέγιστος όλη την κτιστή δημιουργία, με έναν τρόπο γραφής που απευθύνεται σε μυημένους ανθρώπους που γνωρίζουν την αλήθεια, και όχι σε εμάς τους κοινούς θνητούς, που για να κατανοήσω τα όσα ανέλυσα μου έφαγε  πέντε χρόνια, μου έκανε το κεφάλι καζάνι, τον Νου την ψυχή.

morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα